Naziv
smjer Rehabilitacija slušanja i govora
Puni naziv
Fonetika, smjer Rehabilitacija slušanja i govora
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije fonetičar rehabilitator
magistra edukacije fonetičar rehabilitator
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. Analizirati i vrednovati akustičke, fiziološke i perceptivne govorne podatke.
 2. Samostalno izraditi govorni, govornički i slušni status.
 3. Osmisliti i provoditi individualne i grupne fonetske vježbe.
 4. Samostalno osmisliti, planirati i provesti te kritički analizirati nastavu govorništva u odgojno-obrazovnim ustanovama na svim obrazovnim razinama.
 5. Pripremiti i savjetovati govorne profesionalce za oblikovanje govorne poruke i postavljanje glasa u elektroničkim medijima.
 6. Planirati, provesti i kritički analizirati individualnu i grupnu rehabilitaciju ovisno o vrsti i stupnju slušnog oštećenja i govornog poremećaja primjenom Verbotonalne metode.
 7. Obrazložiti i vrednovati postupke odabira, prikupljanja i analize različitih vrsta podataka u društveno-humanističkim znanostima te primijeniti suvremene tehnologije u obradi i opisu odabrane građe.
 8. Kreirati i razvijati usluge i proizvode namijenjene klijentima/korisnicima ili drugim stručnjacima na temelju teorija i metoda društvenih i humanističkih znanosti.
 9. razlikovati suvremene klasifikacije govorno-jezičnih poremećaja i analizirati različite vrste odstupanja od urednog govorno-jezičnog razvoja
 10. identificirati zakonitosti audiološke obrade i interpretirati rezultate kliničkih dijagnostičkih postupaka
 11. provoditi funkcionalnu dijagnostiku sluha i slušanja
 12. procijeniti osnovne tehničke karakteristike i primijeniti uređaje koji se koriste u dijagnostici i rehabilitaciji sluha i slušanja
 13. integrirati znanja s područja audiološke obrade, kliničkih dijagnostičkih postupaka i funkcionalne dijagnostike
 14. preporučiti izbor određenih slušnih pomagala i pratiti njihovu uporabu
 15. pripremiti i provoditi program rehabilitacije slušanja i govora ovisno o dobi, oštećenju i pomagalu korisnika
 16. pripremiti, provesti i evaluirati postupak fonetske korekcije u materinskom ili u stranom jeziku
 17. primijeniti verbotonalnu metodu u rehabilitaciji slušanja i govora i u učenju stranih jezika
 18. pratiti i analizirati rezultate rada te ih prezentirati znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti
 19. stručno argumentirati primjenu rehabilitacijskih postupaka
 20. primijeniti suvremene znanstvene spoznaje na planiranje i provedbu rehabilitacijskih postupaka slušanja i govora
 21. primijeniti vještine učenja koje omogućuju cjeloživotno obrazovanje
 22. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 23. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 24. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (10659)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (10659)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (10659)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)