Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Francuski jezik i književnost, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar francuskog jezika i književnosti
magistra francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. kritički vrednovati i kreativno sudjelovati u rješavanju novih i složenih problema polazeći od deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis francuskoga jezika povezivanjem znanja pojedinih područja lingvističke analize
 2. integrirati znanja i pronalaziti jezične potvrde relevantnosti razlikovanja razina jezikoslovne analize sa sinkronijskog i dijakronijskog motrišta te preispitati sličnosti i razlike pri njihovom prepoznavanju
 3. polazeći od sažetog teorijskog opisa francuskog fonetskog sustava i artikulacijske baze francuskog jezika u usporedbi s hrvatskim jezikom, te uključujući vizualni aspekt govorenog iskaza student će moći raščlanjivati informacije globalnoga usmenoga diskursa na francuskom jeziku kako bi utvrdio dijelove cjeline, njihove međusobne odnose, prepoznao skrivena značenja, razlikovao činjenice i zaključke u novim i nepredvidivim uvjetima komunikacije
 4. primijeniti složene metode, instrumente, alate i materijale za istraživanje romanskih idioma te kritički valorizirati rezultate i (posredno) kritički promišljati jezičnu stvarnosti cjelokupne Romanije
 5. zastupati vlastita mišljenja, komentirati te samostalno istražiti i razlikovati tekstove značajnih francuskih i frankofonih lingvista 20. i 21. stoljeća, vrednovati prikladnost određenog metodološkog postupka s obzirom na zadani problem, dokazati njegovu vrijednost i argumentirano obrazložiti
 6. demonstrirati znanja i razumijevanje francuske književnosti koje počiva na prvom stupnju, odnosno završenom preddiplomskom studiju Francuskog jezika i književnosti, ali ga proširuje i produbljuje, te tako osigurava temelj ili mogućnost za originalni razvoj i primjenu ideja, često u istraživačkom kontekstu tema iz francuske književnosti
 7. znanje, razumijevanje i sposobnosti rješavanja problema iz francuske književnosti primijeniti u novim ili nepoznatim situacijama u širem i interdisciplinarnom, multidisciplinarnom i transdisciplinarnom kontekstu vezanom uz područje francuske književnosti
 8. integrirati znanja i upravljati složenim situacijama, ilustrirati probleme iz područja francuske književnosti te rasuđivati na temelju nepotpunih ili ograničenih informacija koje uključuju društvene i etičke odgovornosti vezane uz primjenu njegovog znanja i prosudbe iz područja francuske književnosti. Nakon učenja student će steći sposobnost kritičke analize, vrednovanja i sinteze složenih ideja, te se moći kreirati vlastite sudove iz područja francuske književnosti
 9. vrednovati visokospecijalizirana znanja u području francuske književnosti od kojih su neka na granicama poznatog, a koja mogu biti temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje te povezivanje znanja među različitim područjima
 10. kritički vrednovati i kreativno misliti u okviru rješavanja novih i složenih problema, koje je potrebno kao osnova za razvoj novog znanja i povezivanja znanja u pojedinim područjima francuske književnosti u nepredvidljivim uvjetima
 11. izvoditi složene radnje i primijeniti složene metode, instrumente, alate i materijale, te izraditi instrumente, alate i materijale u istraživanjima i inovativnom procesu i prilagoditi složene metode metodologiji izučavanja francuske književnosti
 12. upravljati i voditi složenu komunikaciju, interakciju i proces suradnje na polju francuske književnosti u različitim društvenim skupinama u nepredvidljivim socijalnim situacijama
 13. samostalno i odgovorno upravljati i voditi razvojne aktivnosti u nepredvidljivim uvjetima okruženja istraživanja francuske književnosti i donositi odluke u uvjetima nesigurnosti, kao što će moći preuzeti osobne i timske odgovornosti za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršavanje zadataka u nepredvidljivim uvjetima te društvene i etičke odgovornosti tijekom izvršavanja zadataka i posljedica rezultata tih zadataka na polju francuske književnosti