Naziv
smjer Kulturološki
Puni naziv
Germanistika, smjer Kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar njemačkog jezika i književnosti
sveučilišna magistra njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na njemačkome jeziku tako da budu gramatički, stilski i komunikacijski pravilni
  2. opisati kulturološke i znanstvene obrasce u sinkronoj i dijakronoj perspektivi s osobitim težištem na jeziku, književnosti i medijima njemačkoga govornog područja (vrste jezičnih i kulturnih transfera)
  3. prevesti zahtjevniji tekst s njemačkog jezika na hrvatski i s hrvatskog jezika na njemački
  4. upotrijebiti složene morfosintaktički i semantički pravilne pisane i govorne iskaze u skladu s pravilima standardnog njemačkog jezika
  5. provesti samostalno istraživanje, napisati odgovarajući stručni odnosno znanstveni rad te argumentirano izložiti hipoteze i zaključke
  6. ilustrirati i kategorizirati njemačko-hrvatske međukulturne jezične dodire i kulturne transfere iz lingvističke perspektive te objasniti njihov utjecaj na povijesne, društvene i geografske varijetete hrvatskoga jezika
  7. samostalno ovladavati stručnim znanjima potrebnim za cjeloživotno usavršavanje u području germanistike
  8. ilustrirati i kategorizirati njemačko-hrvatske međukulturne jezične dodire i kulturne transfere iz književnopovijesne perspektive te objasniti njihov utjecaj na povijesne, društvene i geografske varijetete hrvatskoga jezika
  9. obrazložiti i vrednovati postupke odabira, prikupljanja i analize različitih vrsta podataka u društveno-humanističkim znanostima te primijeniti suvremene tehnologije u obradi i opisu odabrane građe
  10. kreirati i razvijati usluge i proizvode namijenjene klijentima/korisnicima ili drugim stručnjacima na temelju teorija i metoda društvenih i humanističkih znanosti