Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Germanistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar edukacije njemačkog jezika i književnosti
sveučilišna magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. koristiti se njemačkim jezikom na razini usporedivoj s razinom C1/C2 prema ZEROJ-u s osobitim obzirom na njemački školski jezik kao jezik struke nastavnika stranoga jezika
  2. objasniti ključne pojmove, načela i postupke procesa učenja i poučavanja njemačkoga kao stranoga jezika
  3. samostalno osmisliti, izvesti i kritički analizirati nastavu njemačkoga kao stranoga jezika sukladno jezičnom predznanju i individualnim razlikama učenika
  4. vrednovati učenička postignuća u svim jezičnim djelatnostima i samostalno izraditi primjerene oblike vrednovanja
  5. kritički prosuđivati njemačko-hrvatske jezične dodire i kulturne transfere iz lingvističke, književnopovijesne i glotodidaktičke perspektive u svrhu razvijanja međukulturne i diskurzivne kompetencije i osmišljavanja međupredmetnih sadržaja
  6. samovrednovati vlastiti rad i njegove učinke te osmisliti i provoditi glotodidaktička istraživanja u skladu s etičkim načelima a u svrhu unapređenja nastave i cjeloživotnog usavršavanja
  7. kritički analizirati i argumentirano izložiti sadržaje znanstvenih i stručnih radova iz područja učenja i poučavanja njemačkoga kao stranoga jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji
  8. oblikovati interaktivne nastavne sadržaje koji potiču kritičko mišljenje, kreativnost i toleranciju u razrednom i izvanrazrednom okruženju primjenjujući tradicionalne i suvremene tehnologije
  9. obrazložiti i vrednovati postupke odabira, prikupljanja i analize različitih vrsta podataka u društveno-humanističkim znanostima te primijeniti suvremene tehnologije u obradi i opisu odabrane građe
  10. kreirati i razvijati usluge namijenjene korisnicima i stručnjacima na temelju teorija i metoda društvenih i humanističkih znanosti

1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
118012 Dodirno jezikoslovlje
131570 Interkulturalni seminar 1 - Kriminalroman - interkulturell
118015 Iz povijesti i kulture Njemačke 1
225467 Književni seminar 2 - Esteticizam kao koncept i način života
118020 Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
145553 Kulturološki seminar 1 - Habsburški mit
118023 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
131590 Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur
118027 Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
118012 Dodirno jezikoslovlje
131570 Interkulturalni seminar 1 - Kriminalroman - interkulturell
118015 Iz povijesti i kulture Njemačke 1
225467 Književni seminar 2 - Esteticizam kao koncept i način života
118020 Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
145553 Kulturološki seminar 1 - Habsburški mit
118023 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
131590 Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur
118027 Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)