Naziv
smjer Kognitivni
Puni naziv
Lingvistika, smjer Kognitivni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar lingvistike
sveučilišna magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. nabrojiti temeljne suvremene smjerove kognitivne lingvistike
 2. definirati mjesto kognitivne lingvistike unutar kognitivne znanosti
 3. objasniti temeljne teorijske i metodološke poveznice kognitivne lingvistike s drugim srodnim znanstvenim disciplinama, ponajprije psiholingvistikom i računalnom lingvistikom
 4. objasniti važnost značenja kao jezične pojavnosti koja odražava pojmove strukture ljudskoga uma
 5. objasniti načela prema kojima promjene značenja odražavaju i promjene pojmovnih struktura ljudskoga uma
 6. definirati temeljne statističke pojmove potrebne za proučavanje odnosa među jezičnim jedinicama
 7. opisati statističke pristupe namijenjene proučavanju jezične građe
 8. razlikovati teorijske modele jezične uporabe i leksičkoga procesiranja u području analize leksičkih reprezentacija i gramatičkih procesa u jezičnoj uporabi
 9. procijeniti primjenjivost pojedinih metoda kognitivne lingvistike pri opisu jezične građe
 10. analizirati jezičnu građu odabranom metodom kognitivne lingvistike
 11. analizirati jezičnu građu uporabom metoda dijakronijske semantike
 12. samostalno prikupiti jezičnu građu i organizirati temeljne analitičke postupke u okviru određene kognitivnolingvističke metode
 13. samostalno primijeniti adekvatne psiholingvističke metode u istraživanjima jezične uporabe odraslih, djece, zdravih govornika, onih s jezičnim poteškoćama te višejezičnih ispitanika
 14. samostalno formulirati zaključke o jezičnim pojavnostima temeljene na kvantitativnom supojavljivanju jezičnih jedinica te temeljem toga donositi zaključke o načelima ustroja pojmovnih struktura
 15. samostalno formulirati zaključke o odnosima među jezičnim elementima i njima odgovarajućim pojmovnim strukturama temeljem različitih vrsta empirijskih istraživanja
 16. samostalno formulirati specifičnosti psiholingvističkih istraživanja u odnosu na istraživanja srodnih disciplina i mogućnosti njihove primjene u interdisciplinarnim kognitivnoznanstvenim i neuroznanstvenim istraživanjima jezika
 17. stručno argumentirati o važnosti jezika u kognitivnoznanstvenim istraživanjima
 18. pismeno i usmeno oblikovati vlastita teorijska i empirijska manja istraživanja za potrebe studija, konferencija te objavljivanja u znanstvenim i stručnim časopisima
 19. argumentirano procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja kognitivne lingvistike i srodnih znanstvenih disciplina kao psiholingvistike i osobito mentalnoga leksikona te primjena statističkih metoda u obradi jezika
 20. na temelju stečenih znanja o odnosu jezika i kognitivne znanosti, nastaviti formalno i samostalno obrazovanje na području kognitivne lingvistike