Naziv
smjer Poredbeni
Puni naziv
Lingvistika, smjer Poredbeni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar lingvistike
sveučilišna magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. razvrstati sve indoeuropske jezike u grane (potporodice)
 2. nabrojati najstarije spomenike indoeuropskih jezika
 3. navesti i prepoznati pisma kojima su se pisali stari indoeuropski jezici, a barem dva pisma će znati čitati
 4. rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
 5. deklinirati i konjugirati pravilne imenice i glagole na barem tri stara indoeuropska jezika
 6. prevoditi jednostavne rečenice s barem tri stara indoeuropska jezika
 7. prevoditi jednostavne tekstove s barem jednog starog indoeuropskog jezika
 8. nabrojati glavne glasovne zakone i morfološke promjene kojima se barem tri stara indoeuropska jezika razlikuju od ostalih indoeuropskih jezika
 9. primijeniti metodologiju indoeuropske poredbene lingvistike na rekonstrukciju fragmenata tekstova na indoeuropskom prajeziku
 10. rekonstruirati glavne lekseme povezane sa semantičkim poljem religije u indoeuropskom prajeziku (teonimi, žrtva, vjera u zagrobni život, kozmogonija, eshatologija, itd.)
 11. koristiti interaktivne baze podataka o jezičnim obilježjima WALS (www.wals.info)
 12. nabrojati glavna tipološki relevantna obilježja (ona među kojima postoje statistički neočekivane korelacije) na svim jezičnim razinama (fonologija, morfologija, sintaksa)
 13. samostalno sastavljati statistički i tipološki relevantne uzorke jezika za tipološka istraživanja
 14. nabrojati tipološka obilježja jezika koja karakteriziraju pojedine jezične makroaree (npr. sjever Eurazije, supsaharsku Afriku, Australiju, itd.)
 15. rekonstruirati slavenske naglasne paradigme na temelju posvjedočenih naglasnih obrazaca u slavenskim jezicima
 16. samostalno ispitivati izvorne govornike pojedinih sociolekata, dijalekata ili jezika i prikupljati jezične podatke relevantne za izradu gramatičkih i leksičkih priručnika
 17. samostalno služiti gramatikama njima nepoznatih jezika i na temelju njih prikupljati podatke relevantne za tipološka ili genetsko-lingvistička istraživanja
 18. provjeravati pretpostavke o genetskoj srodnosti njima nepoznatih ili malo poznatih jezika na temelju fonoloških i morfoloških podudarnosti prikupljenih iz relevantne literature
 19. izlagati znanstvene spoznaje i komunicirati s nestručnjacima o za širu javnost relevantnim temama iz jezične raznolikosti, tipološke i genetske lingvistike (problemi jezične srodnosti, tipološka obilježja kojima se jezici međusobno razlikuju, hipoteze o korelacijama genetske srodnosti među jezicima i genetičke povezanosti populacija, itd.)
 20. na temelju stečenih vještina i znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje u području poredbene i tipološke lingvistike