Naziv
smjer Primijenjeni
Puni naziv
Lingvistika, smjer Primijenjeni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar lingvistike
sveučilišna magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. obrazložiti temeljna obilježja istraživanja primijenjene lingvistike kao metodološki interdisciplinarnog te teorijski i empirijski utemeljenog područja znanosti o jeziku
 2. razlikovati osnovne pojmove filozofije jezika i opće lingvistike koja su nužna za razumijevanje epistemoloških osnova primijenjene lingvistike. Razlikovati temeljne grane primijenjene lingvistike: psiholingvistiku, neurolingvistiku, sociolingvistiku, pragmalingvistiku, glotodidaktiku, te analizu diskursa
 3. obrazložiti razvoj grana psiholingvistike u kontekstu razvoja znanosti o jeziku, posebno u kontekstu razvoja dominantnih (strukturalizam, funkcionalizam, generativizam, kognitivizam) pravaca lingvistike 20. stoljeća
 4. razlikovati teorije i metode primijenjene lingvistike od drugih lingvističkih područja odnosno smjerova (kognitivna, opća, poredbena i računalna lingvistika)
 5. obrazložiti glavna pitanja u odnosu između jezika, mozga i psihe, a osobito s obzirom na psihološke i socijalne aspekte razvoja i učenja jezika, jezične poremećaje ( afazija i disleksija) te njihov odraz u različitim demencijama, autizmu i psihozama te obrazložiti njihovu relevantnost za ljudsku jezičnu sposobnost, jezičnu rehabilitaciju te za prepoznavanje nejezičnih pitanja ljudske psihe i ljudskog mozga
 6. obrazložiti glavne fenomene uzajamne determinacije jezika i društva u različitim sociolingvističkim situacijama: jezičnu politiku, jezično planiranje, jezičnu standardizaciju, višejezičnost, jezično raslojavanje (uključujući i fenomene diglosije), jezične kontakte (uključujući i procese pidžinizacije i kreolizacije), jezične promjene i odnos između jezika i identiteta, te jezičnih prava manjina, uključujući i rodnu jezičnu ravnopravnost
 7. analizirati različite oblike jezične upotrebe i jezičnog djelovanja (deikse, govorne činove, konverzacijske implikature, inferenciju, komunikacijsku namjeru te komunikacijsku suradnju i uljudnost)
 8. imenovati i obrazložiti različite teorije učenja i usvajanja (behavioristička, nativistička, interakcionistička), odnosno institucionalnog podučavanja jezika (u kontekstu dvojezičnosti i višejezičnosti)
 9. obrazložiti različite vrste analize diskursa te moći analizirati i vrednovati konkretne narativne strukture, argumentacijske sheme, postupke ideologizacije te javnog i interpersonalnog uvjeravanja te tehnike manipulacije i pregovaranja
 10. definirati osnovne kategorije lingvističke semantike, logike, filozofije jezika te javne komunikacije
 11. prepoznati i raščlaniti etičke dimenzije interpersonalne, poslovne i javne jezične komunikacije
 12. osmisliti, oblikovati i provesti empirijske studije kvalitativnog i kvantitativnog tipa za potrebe interpretacije i kvantifikacije činjenica u odnosu između jezika i društva, jezika i uma, jezika i djelovanja, jezika i podučavanja, jezika i diskurzivnih praksi te jezika i etičnosti
 13. primijeniti metode istraživanja primijenjene lingvistike u interdisciplinarnom kontekstu lingvistike, psihologije, psihijatrije, sociologije, pedagogije, neuroznanosti i filozofije
 14. prezentirati pismeno i usmeno svoja teorijska i empirijska opsegom manja istraživanja za potrebe studija, konferencija i objavljivanja u stručnim ili znanstvenim publikacijama
 15. vrednovati iznesene teorijske i istraživačke teze, iznesene argumente, odabranu metodologiju i izvedene zaključke u vlastitim ili tuđim istraživanjima
 16. kritički vrednovati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz grana primijenje lingvistike
 17. argumentirano i artikulirano obrazlagati relevantnost psiholingvističkih, sociolingvističkih, pragmalingvističkih, kritičkolingvističkih, glotodidaktičkih i filozofskojezičnih teorija i metoda za znanost o jeziku i za širenje spoznaje o jeziku i jezičnoj komunikaciji
 18. procijeniti primjerenost provedbe istraživanja, sociolingvističkih i psiholingvističkih, u skladu s etičkim, profesionalnim i društvenim odgovornostima
 19. na temelju stečenih vještina i znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje u području primijenjene lingvistike ili srodnih lingvističkih ili nelingvističkih disciplina