Naziv
smjer Računalni
Puni naziv
Lingvistika, smjer Računalni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar lingvistike
sveučilišna magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. nabrojiti temeljne suvremene smjerove računalne lingvistike
 2. definirati mjesto računalne lingvistike unutar lingvistike
 3. definirati temeljne statističke pojmove potrebne za proučavanje odnosa među jezičnim jedinicama
 4. opisati statističke pristupe namijenjene proučavanju jezične građe
 5. objasniti temeljne teorijske i metodološke poveznice računalne lingvistike s drugim srodnim znanstvenim disciplinama, ponajprije korpusnom i kognitivnom lingvistikom, ali i s informacijskim znanostima, te računarstvom
 6. objasniti osnovne teorijske postavke algebarske lingvistike i njezinu ulogu teorijskoga temelja za uporabu računalnolingvističkih metoda u jezičnome opisu
 7. objasniti razlike između prirodnih i umjetnih jezika, te jezika i metajezika
 8. objasniti važnost uporabe računalnolingvističkih metoda u prikupljanju i obradbi jezične građe
 9. procijeniti primjenljivost pojedinih računalnolingvističkih metoda pri obradbi jezične građe
 10. analizirati jezičnu građu odabranom računalnolingvističkom metodom temeljenom na pravilima
 11. analizirati jezičnu građu odabranom računalnolingvističkom metodom temeljenom na podatcima
 12. samostalno prikupiti jezičnu građu i organizirati temeljne analitičke postupke u okviru određene računalnolingvističke metode
 13. samostalno formulirati zaključke o jezičnim pojavnostima temeljene na kvantitativnom supojavljivanju jezičnih jedinica
 14. samostalno formulirati zaključke o odnosima među jezičnim elementima temeljem istraživanja utemeljenih na jezičnim pravilima
 15. samostalno formulirati zaključke o odnosima među jezičnim elementima temeljem podatkovno utemeljenih empirijskih istraživanja
 16. samostalno formulirati specifičnosti računalnolingvističkih istraživanja u odnosu na istraživanja srodnih disciplina i mogućnosti njihove primjene u interdisciplinarnim istraživanjima jezika
 17. pismeno i usmeno oblikovati vlastita teorijska i empirijska opsegom manja istraživanja za potrebe studija, konferencija te objavljivanja u znanstvenim i stručnim časopisima
 18. argumentirano procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja računalne lingvistike i srodnih znanstvenih disciplina kao što su algebarska lingvistika, korpusna lingvistika te kognitivna lingvistika
 19. na temelju stečenih znanja iz računalne lingvistike nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz toga područja