Naziv
smjer Kulturološki
Puni naziv
Poljski jezik i književnost, smjer Kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar polonistike
magistra polonistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na poljskom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 2. analizirati i raščlanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na poljskom jeziku te objasniti njihovu pragmatičku funkciju
 3. ispravno koristiti sve gramatičke oblike poljskog jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 4. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na poljskom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na poljskom jeziku
 5. na različite sintaktičke načine izraziti istu informaciju (u govornom/pisanom obliku, službenom/neslužbenom tonu, privatnom/oficijelnom registru)
 6. kreirati, strukturirati i redigirati različite tipove tekstova, uključujući i one koji zahtijevaju argumentacijsko utemeljenje, klasifikaciju ili komparativnu analizu
 7. ovisno o komunikacijskoj situaciji primijeniti varijante službenog i neslužbenog jezičnog registra te odgovarajuće stilske i ortografske konvencije
 8. samostalno istražiti i usporediti različita razdoblja i elemente poljske kulturne i društvene povijesti služeći se povijesnom, lingvističkom i književnoteorijskom literaturom na poljskom i hrvatskom jeziku
 9. opisati i komparirati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija poljske književnosti u odnosu na europski književnopovijesni kontekst
 10. primijeniti književnokritičku aparaturu i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja
 11. kritički prosuđivati pojedine poljske kulturne i književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 12. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te znanje primijeniti u različitim prevoditeljskim i komunikacijskim situacijama
 13. samostalno osmisliti teme istraživanja, prikupiti potrebnu građu i interpretirati je služeći se metodom povezivanja teorijskih znanja i novostečenih praktičnih
 14. na temelju stečenih znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja polonistike s posebnim osvrtom na kulturu i književnost
 15. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju polonistike sa svojim drugim studijskim programom

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću - tijekom 1. i 2. semestra odabrati min. 8 ECTS - odabrati najmanje 4 ECTS bodova (10697)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću - tijekom 1. i 2. semestra odabrati min. 8 ECTS - odabrati 8 ECTS bodova (10697)