Naziv
smjer Opći
Puni naziv
Rumunjski jezik i književnost, smjer Opći
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar rumunjskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra rumunjskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. ispravno se koristiti jezičnim strukturama rumunjskog jezika na razini usporedivoj s razinom C1/C2 ZEROJ-a u govoru i pismu
 2. primijeniti jezične kompetencije i prezentirati specifična znanja iz rumunjske dijalektologije neposredno vezana uz područje Hrvatske (rumunjski Roma Bajaša, istrorumunjski)
 3. prevoditi složenije tekstove različitih funkcionalnih stilova s rumunjskog na hrvatski i obratno te analizirati prevoditeljske strategije iz traduktološke perspektive
 4. interpretirati književne tekstove na rumunjskom jeziku u kontekstu njihova nastanka (estetski, društveni, kulturni, biografski aspekti)
 5. kritički prosuđivati i prezentirati relevantne sociolingvističke, povijesne i kulturne činjenice vezane uz bajaški rumunjski i Rome Bajaše te govornike istrorumunjskog u Hrvatskoj, u svrhu razvijanja međukulturne kompetencije u nastavi i osmišljavanja međupredmetnih sadržaja
 6. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa, opisati i objasniti sve fonetske/fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 7. primijeniti teorijski metajezik, sintetizirati postojeće znanje te provesti samostalno istraživanje potrebno za izradu odgovarajućeg stručnog ili znanstvenog rada iz područja rumunjistike (rumunjskog jezika, književnosti, lingvistike, dijalektologije, prevoditeljstva) te argumentirano izložiti hipoteze i zaključke
 8. koristiti vještine učenja u cjeloživotnom kontekstu te preuzeti odgovornost za vlastito učenje i stručno napredovanje
 9. primijeniti etička načela i norme u vlastitom radu i razviti osjećaj profesionalne odgovornosti
 10. u vlastitom profesionalnom radu poticati poštovanje različitosti, različitih jezičnih varijeteta, njihovih govornika i jezičnih realizacija
 11. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa, opisati i objasniti sve fonetske/fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 12. analizirati smisao tekstova na rumunjskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
 13. samostalno znanstveno proučavati rumunjski jezik i rumunjsku književnost služeći se istraživačkim vještinama prenosivima i na druge profesionalne kontekste
 14. pratiti privredni, kulturni, društveni i politički život u Rumunjskoj i Republici Moldovi te odnose između Hrvatske i ove dvije zemlje uzimajući u obzir povijesne i suvremene odnose i veze te političko-gospodarsku situaciju
 15. samostalno prevoditi s rumunjskog na hrvatski i obratno tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg jezika
 16. primijeniti znanja iz rumunjske književnosti u novim situacijama i u širem i interdisciplinarnom kontekstu te promišljati o književno-povijesnim fenomenima iz različitih teorijskih perspektiva
 17. analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka (estetski, društveni, kulturni, biografski aspekti)
 18. protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno-stručne tekstove i iznijeti svoje kritičko mišljenje na rumunjskom jeziku
 19. zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Rumunjskoj i Republici Moldovi te ih kritičkih prosuđivati
 20. razvijati vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno obrazovanje na području rumunjskog jezika i književnosti, kulture i jezikoslovlja
 21. koristiti sve oblike komunikacije i stečene jezične kompetencije u skladu s aktualnim potrebama tržišta rada u javnom i privatnom sektoru (obrazovanje odraslih i visoko školstvo, znanstvena djelatnost, uprava, novinarstvo, izdavaštvo, prevoditeljstvo, gospodarstvo, turizam)
 22. demonstrirati i primijeniti specifična znanja iz rumunjske dijalektologije neposredno vezana uz područje Hrvatske (istrorumunjski, rumunjski Roma Bajaša)
 23. isplanirati strukturu te izraditi vlastiti pisani rad na rumunjskom jeziku, istražujući primarni i sekundarni korpus te prikupljajući podatke
 24. komunicirati i argumentirati svoje ideje integriranjem znanja, te se prilagoditi akademskoj komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 25. samostalno voditi i izvršavati poslove te prenositi znanja vezana uz stečene jezične kompetencije

1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10710)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11998)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 4 ECTS bodova (11869)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (11997)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10810)
2.1. Kolegiji s odsjeka