Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Slovački jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije slovakistike
magistra edukacije slovakistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi stranog jezika
 2. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja slovačkoga jezika kao stranog jezika
 3. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 4. opisati i razlikovati psiholingvističke i sociolingvističke teorije usvajanja stranog jezika
 5. razlikovati kognitivne i afektivne faktore u usvajanju stranog jezika, te metode istraživanja procesa usvajanja i učenja stranog jezika
 6. objasniti karakteristike nastavnog diskursa
 7. prepoznati i analizirati strategije učenja, poučavanja i komunikacije
 8. prikazati glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 9. kritički prosuđivati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala
 10. analizirati nastavne materijale s obzirom na različite metode poučavanja
 11. osmisliti znanstveno utemeljen plan nastavnog sata slovačkog kao stranog jezika i samostalno ga provesti u nastavi
 12. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na slovačkome jeziku
 13. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 14. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na slovačkom jeziku birajući odgovarajući stil
 15. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja stranog jezika i preuzeti osobnu i timsku odgovornost u odlučivanju i provođenju stručno-znanstvenoj djelatnosti

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Metodički kolegiji - u 1. i 3. semestru ukupno odabrati 10 ECTS bodova (11983)
4. Kolegiji prevoditeljsko-kulturološkog smjera - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (10714)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12637)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Metodika slavenskih jezika - u 2. i 4. semestru odabrati ukupno 5 ECTS bodova (11984)
4. Kolegiji prevoditeljsko-kulturološkog smjera - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (10714)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12637)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Metodički kolegiji - u 1. i 3. semestru ukupno odabrati 10 ECTS bodova (11983)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12637)
5. Kolegiji prevoditeljsko-kulturološkog smjera - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (10714)
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Diplomski rad ili kolegiji - odabrati diplomski rad ili Prijevodne vježbe IV i izborni kolegiji (15 ECTS bodova) (12455)
3. Metodika slavenskih jezika - u 2. i 4. semestru odabrati ukupno 5 ECTS bodova (11984)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12637)
5. Kolegiji prevoditeljsko-kulturološkog smjera - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (10714)