Naziv
smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Puni naziv
Slovački jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar slovakistike
magistra slovakistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u pismenom i usmenom izražavanju vlastitih stavova na slovačkome jeziku
 2. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 3. objasniti specifičnosti obrađivanih književnih prijevoda na hrvatski, kao i na slovački jezik te ih komentirati s lingvostilističkoga, kao i s kulturološkoga aspekta
 4. primjenjivati i identificirati različite prevoditeljske postupke prilikom prevođenja tekstova sa slovačkoga jezika
 5. primijeniti znanja o književnom prevođenju kroz pokušaj samostalnoga prevođenja izabranoga kraćega književnog teksta
 6. argumentirati vlastite prevoditeljske strategije i rješenja
 7. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani tekst o složenim temama na slovačkom jeziku, izražavajući svoj stav i birajući odgovarajući stil
 8. diskutirati na slovačkom jeziku, prezentirati te obraniti svoje stavove u stručnim raspravama
 9. prevoditi s hrvatskoga na slovački i sa slovačkoga na hrvatski i u nepredvidljivim situacijama
 10. prepoznati oblike funkcionalnih stilova i konstruktivno ocijeniti stilsku adekvatnost izvršenih pismenih i usmenih prijevoda
 11. opisati, komentirati i usporediti povijesna razdoblja slovačke književnosti na temelju specifičnih književnoteorijskih tumačenja slovačkih književnih djela / povijesti kazališta / filmskih adaptacija, sukladno izraženim afinitetima studenata
 12. identificirati najvažnija razdoblja i rezultate hrvatsko-slovačke kulturne i književne suradnje, demonstrirati poznavanje rada najznačajnijih prevoditelja i drugih kulturnih djelatnika koji su promicali hrvatsko-slovačke kulturne i književne odnose
 13. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja stranog jezika i preuzeti osobnu i timsku odgovornost u odlučivanju i provođenju stručno-znanstvenoj djelatnosti

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 3. sem. odabrati min. 30 ECTS bodova - od 1. do 3. sem. odabrati najmanje 30 ECTS bodova (10713)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 3. sem. odabrati min. 30 ECTS bodova - od 1. do 3. sem. odabrati najmanje 30 ECTS bodova (10713)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 3. sem. odabrati min. 30 ECTS bodova - od 1. do 3. sem. odabrati najmanje 30 ECTS bodova (10713)