Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Sociologija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar sociologije
magistra sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 2. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 3. napisati i prezentirati opsežniji stručni tekst o kompleksnim društvenim pojavama i procesima
 4. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 5. argumentirano i sustavno raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 6. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 7. dizajnirati i samostalno provesti sociološko istraživanje koristeći različite pristupe i metode te sintetizirati rezultate istraživanja
 8. koristiti napredne kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja društvenih pojava
 9. koristiti naprednije metode statističke obrade podataka
 10. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 11. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 12. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme i kreirati mjere socijalne politike
 13. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 14. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 15. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 16. kritički analizirati i ocijeniti karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 17. obavljati profesionalne zadatke u skladu s etičkim načelima struke
 18. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini

1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15088)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 18 ECTS bodova
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
198921 Epistemology of Social Practice
118203 Feminističke teorije i pokreti
235656 Industrijski odnosi i radnička participacija
118205 Istraživački projekt
225518 Održivi urbani razvoj - participativni pristup
235657 Practical and Ethical Challenges of Qualitative Research
235658 Primijenjena sociologija
118209 Sociologija cyber kulture
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
118213 Teorije svakodnevice
118214 Uvod u analitičku sociologiju
235659 Vizualna sociologija
1.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15090)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 18 ECTS bodova
1.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15092)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 18 ECTS bodova
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
198921 Epistemology of Social Practice
118203 Feminističke teorije i pokreti
235656 Industrijski odnosi i radnička participacija
118205 Istraživački projekt
225518 Održivi urbani razvoj - participativni pristup
235657 Practical and Ethical Challenges of Qualitative Research
235658 Primijenjena sociologija
118209 Sociologija cyber kulture
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
118213 Teorije svakodnevice
118214 Uvod u analitičku sociologiju
235659 Vizualna sociologija
1.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe