Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Sociologija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar sociologije
sveučilišna magistra sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 2. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 3. napisati i prezentirati opsežniji stručni tekst o kompleksnim društvenim pojavama i procesima
 4. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 5. argumentirano raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 6. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 7. osmisliti sociološko istraživanje
 8. koristiti temeljne kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja društvenih pojava
 9. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 10. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 11. identificirati i analizirati društvene probleme i sudjelovati u kreiranju socijalnih politika
 12. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 13. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 14. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 15. analizirati karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 16. obavljati profesionalne zadatke u skladu s etičkim načelima struke
 17. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini

1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 15 ECTS bodova za obje izborne grupe (15089)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova
1.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe