Naziv
smjer Znanstveni, Modul književnost
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost, smjer Znanstveni, smjer Znanstveni, Modul književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar španjolskog jezika i književnosti
magistra španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. student će moći pristupati književnim korpusima različitih književnosti hispanskog svijeta i kritički ih te komparativno prosuđivati
 2. student će moći analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka (estetski, genološki, društveni, kulturni, biografski aspekti)
 3. student će moći smjestiti književno-kulturne fenomene u širi europski i svjetski kontekst te ih tako konačno evaluirati
 4. student će moći pokazati višu razinu razumijevanja i poznavanja širokog spektra metodoloških i kritičkih pristupa književnom tekstu
 5. student će moći kritički promišljati o književno-povijesnim fenomenima iz različitih teorijskih perspektiva te smjestiti književne studije u širi interdisciplinarni kontekst
 6. student će moći prepoznati funkcije uporabe određenih jezičnih registara u književno-umjetničkom tekstu i odrediti značenjsku vrijednost određenog stila
 7. student će moći samostalno i odgovorno izraditi stručni rad služeći se istraživačkim vještinama prenosivima na druge profesionalne kontekste
 8. student će moći samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja na području hispanskih književnosti i kulture
 9. student će moći komunicirati i argumentirati svoje ideje sa stručnjacima u svom području, ali i s laicima
 10. student će biti kadar obrazložiti izbor iz sekundarne literature kritički ju prosudivši
 11. student će biti kadar samostalno odrediti predmet istraživanja te preuzeti odgovornost za izvršenje svog dijela posla kao i zadatka u cjelini u timskom radu te za adekvatno predstavljanje rezultata istraživanja
 12. student će, na temelju usvojenih etičkih normi, moći promicati visoke društvene vrijednosti
 13. student će biti kadar samostalno voditi i izvršavati poslove iz područja književne kritike, uređivanja jednostavnijih izdanja i sličnih poslova
 14. student će biti kadar sudjelovati u akademskoj komunikaciji na stranom (španjolskom) jeziku, a u području u kojem se obrazovao
 15. student će biti sposoban u dogovoru s mentorom odrediti temu diplomskog rada, samostalno istraživati primarni i sekundarni korpus, prikupiti podatke te izraditi rad u skladu s ranije usvojenim metodološkim i teorijskim znanjem, a u svrhu doprinosa razvoju struke i znanja u području iz kojega je izrađivao rad