Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Talijanistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar edukacije talijanskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature talijanske jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima talijanskoga jezika
 3. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 5. odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 6. planirati i kritički promišljati proces učenja i poučavanja talijanskog kao stranoga jezika
 7. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja i u skladu s temeljnim glotodidaktičkim načelima
 8. samostalno planirati/kreirati nastavnu jedinicu talijanskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja
 9. samostalno izvesti nastavnu jedinicu u odgojno-obrazovnim ustanovama različitih profila
 10. primijeniti odgovarajuće kriterije u identifikaciji i ispravljanju učeničkih pogrešaka
 11. primjenjivati znanja iz suvremenih lingvističkih disciplina u procesu poučavanja talijanskoga jezika
 12. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i usavršavanja (jezičnoga i metodičkoga) u struci u skladu s potrebama učenika
 13. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 14. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 15. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst
 16. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja i sfera stvaralaštva na Apeninskom poluotoku i u ostalim italofonim područjima
 17. samostalno provesti istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate

1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10730)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10731)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10732)
6. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova (10733)
6.1. Kolegiji s odsjeka
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12700)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10730)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10731)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10732)
6. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova (10733)
6.1. Kolegiji s odsjeka
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12700)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10730)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10731)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10732)
6. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova (10733)
6.1. Kolegiji s odsjeka
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12700)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10730)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10731)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10732)
6. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova (10733)
6.1. Kolegiji s odsjeka
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12700)