Naziv
smjer Književno-kulturološki
Puni naziv
Talijanistika, smjer Književno-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar talijanskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih primijeniti naučene književnoteorijske spoznaje u analizi i tumačenju književnih i srodnih tekstova
 2. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 3. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst
 5. samostalno istražiti odabrani korpus književnih i srodnih tekstova uz pomoć književnokritičke i teorijske literature te sustavno izložiti zaključke
 6. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja i sfera stvaralaštva na Apeninskom poluotoku i u ostalim italofonim područjima
 7. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature talijanske jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 8. upotrijebiti lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi svih jezičnih razina talijanskoga jezika
 9. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima talijanskoga jezika
 10. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 11. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 12. samostalno prevesti s talijanskoga na hrvatski, i obrnuto, tekstove za koje su potrebna specifična znanja strukovnih jezika
 13. samostalno istražiti i razlikovati elemente talijanske civilizacije i kulture te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 14. kritički prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Italiji

1. Obavezni kolegiji
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10737)
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10738)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10739)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10737)
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10738)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10739)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10737)
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10738)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10739)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Diplomski rad ili izborni kolegij - odabrati 15 ECTS bodova (14334)
124526 Diplomski rad na studiju Talijanskog jezika i književnosti
125577 Glotodidaktika
170169 Kazalište Carla Goldonija
125583 Od latinskoga do talijanskoga
125586 Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod
235663 Suvremeni talijanski film
125589 Talijanska dijalektologija
125593 Teorija prevođenja
118227 Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10737)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10738)
5. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10739)
5.1. Kolegiji s odsjeka