Naziv
Indologija
Puni naziv
Indologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar indologije
sveučilišna magistra indologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30

 1. objasniti metodologiju struke, te klasificirati i definirati njena posebna područja
 2. upotrijebiti filološke metode te elektronička i tradicionalna pomagala istraživanja teksta, prepoznati i istražiti aktualne probleme pri analizi i tumačenju tekstova
 3. izabrati i upotrijebiti elektroničke resurse u vidu korištenja indoloških mrežnih resursa kao što su elektroničke baza podataka, baze tekstova i elektroničke bibliografije
 4. svojim riječima objasniti i analizirati jezikoslovne značajke i ustroj staroindoarijskoga i srednjoindoarijskih jezika sa stajališta tradicionalnoga indijskoga i zapadnoga tradicionalnoga i modernoga jezikoslovlja iz sinkronijske, povijesne i poredbene perspektive
 5. svojim riječima objasniti i analizirati fonološke, morfološke i sintaktičke osobitosti novoindoarijskih jezika, posebice modernoga hindskoga i starijih hindskih književnih dijalekata, gdjekada i romskoga jezika, kao i njihov postanak
 6. prepoznati, klasificirati i istraživati različite grane indijske stručne književnosti
 7. analizirati i komentirati povijest, škole, nauke i kanonske korpuse filozofskih škola
 8. analizirati i uspoređivati brahmanističke (hinduističke), buddhističke i đinističke tekstove: usporediti učenja pojedinih škola, protumačiti tekstovne probleme iz kanonskih korpusa i stručnih filozofskih djela
 9. opisati, kategorizirati i vrjednovati teorije o nastanku, povijesti, mijenama i razvoju velikih književnih korpusa: vedskoga, epskoga, tantričkih, klasičnih književnih rodova i vrsta, kao i buddhističkih, đinističkih ili sikkhskoga
 10. kritički prosuđivati o pojedinim književnim fenomenima u novoindijskim književnostima u društveno-povijesnome kontekstu
 11. sažeti i prezentirati osnovne značajke kulturne povijesti indijskoga potkontinenta i povezati ih s pojavama poput multilingvalnosti, multikonfesionalnosti i multikulturalnosti u suvremenoj indijskoj kulturi i književnostima
 12. pred stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno komunicirati svoje zaključke i argumente o stručnim i znanstvenim pitanjima te aktivno sudjelovati u raspravama obrazlažući svoja stajališta
 13. na temelju stečenih znanja samostalno osmisliti i oblikovati stručni rad iz nekoga od indoloških područja te ga izložiti pred stručnjacima i laicima na materinskom jeziku ili na nekom od stranih jezika struke
 14. odgovorno i samostalno iznositi sadržaje iz struke koji sadrže visoke etičke vrijednosti iz indijske kulture i baštine
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za samostalni ili formalni nastavak obrazovanja u tijeku cjeloživotnoga obrazovanja

1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 3 ECTS boda (11067)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10669)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 3 ECTS boda (11831)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (11832)
3.1. Kolegiji s odsjeka