Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Filozofija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar filozofije
magistra filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
60

 1. prepoznati deduktivne i induktivne elemente znanstvene metode i primijeniti ih u analizi metodologije predmetnog područja
 2. vrednovati valjanost znanstvenog objašnjenja, zakona i teorija u skladu s epistemologijskim modelima
 3. kritički prosuditi svezu epistemologijskih modela i njihovih ontologijskih pretpostavaka
 4. analizirati osnovne epistemologijske modele koji se primjenjuju pri tumačenju političkih i društvenih fenomena
 5. primijeniti i analizirati logički jezik, pojmove i tehnike u objašnjenju znanstvenih teorija
 6. primijeniti različite argumentacijske postupke na konkretne filozofijske probleme u interdisciplinarnom kontekstu
 7. vrednovati temeljne filozofijske postavke u njihovoj mijeni kroz povijest filozofije
 8. sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline po pojedinim njezinim granama u ključnim razdobljima povijesti filozofije
 9. procijeniti različite metodologijske pristupe novijih filozofijskih teorija i njihov odnos spram filozofijske tradicije
 10. kritički prosuđivati metodologiju i spoznajni doseg moderne znanosti
 11. komentirati u javnim istupima sa stajališta teoretske i praktičke filozofije aktualne i prijeporne društvene teme
 12. preispitati etička polazišta i s njima povezane argumentacijske obrasce pojedinih suvremenih moralnih, političkih i pravnih prijepora
 13. preispitati načela i metode filozofije politike pri razmatranju aktualnih društvenih i političkih pojava
 14. kritički prosuđivati sa stajališta filozofije kulture i estetike suvremene kulturne i estetske fenomene kao i umjetničke pravce
 15. kritički prosuđivati klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
 16. kritički procjenjivati recentnu znanstvenu i stručnu literaturu iz područja filozofije i srodnih znanstvenih područja
 17. isplanirati i izvesti samostalni istraživački rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 18. primijeniti metode filozofijskog argumentiranja u javnim istupima na stručnim i znanstvenim skupovima te u pisanju znanstvenih i stručnih radova
 19. komunicirati filozofijske ideje i probleme stručnoj i zainteresiranoj javnosti
 20. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova (10652)
2.1. Kolegiji s odsjeka
145590 Estetika - seminar: Estetika i teorije posebnih umjetnosti
198867 Etika - seminar: Izabrani etički problemi
78284 Etika - Seminar: Kantova kritika praktičkog uma
51258 Filozofija i psihoanaliza
238445 Filozofija jezika I
216727 Filozofija odgoja - seminar: Emocije i odgoj
184190 Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
117968 Filozofija politike - seminar: Spinozina filozofija politike
184194 Filozofske teorije emocija
37080 Indijska filozofija I
56169 Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
140107 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
235588 Ontologija - seminar: Heidegger, Uvođenje u metafiziku
235594 Povijest filozofije - seminar: Nietzscheova metafizika
170896 Seminar: Filozofija, film i psihoanaliza
64233 Sloboda volje (seminar iz Etike)
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
64177 Vrijeme (seminar iz Povijesti filozofije)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova (10652)
2.1. Kolegiji s odsjeka
69886 Bioetika
64231 Etika - seminar: Etika i umjetnost
86786 Etika - Seminar: Spinoza, Etika
51270 Filozofija jezika II
58532 Filozofija kulture
216728 Filozofija odgoja - seminar: Kritičke teorije odgoja
160806 Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir
56138 Filozofija povijesti: Osnovni problemi
37082 Filozofija roda
51280 Filozofija znanosti
131771 Indijska filozofija - seminar: Indijska epistemologija
51271 Indijska filozofija II
235587 Logika - seminar: Logika i programiranje
198876 Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike
51267 Marx i marksističke filozofije
47422 Metodologija znanstvenog rada
235592 Ontologija - seminar: Ontologija igre
235593 Povijest filozofije - seminar: Idealizam
131756 Povijest filozofije: Testimonia platonica
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar
131783 Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
125567 Teorija spoznaje - seminar: Foucault i problemi liberalnog guvermentaliteta