Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Filozofija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar filozofije
magistra filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. prepoznati deduktivne i induktivne elemente znanstvene metode i primijeniti ih u analizi metodologije predmetnog područja
 2. vrednovati valjanost znanstvenog objašnjenja, zakona i teorija u skladu s epistemologijskim modelima
 3. kritički prosuditi svezu epistemologijskih modela i njihovih ontologijskih pretpostavaka
 4. analizirati osnovne epistemologijske modele koji se primjenjuju pri tumačenju političkih i društvenih fenomena
 5. primijeniti i analizirati logički jezik, pojmove i tehnike u objašnjenju znanstvenih teorija
 6. primijeniti različite argumentacijske postupke na konkretne filozofijske probleme u interdisciplinarnom kontekstu
 7. vrednovati temeljne filozofijske postavke u njihovoj mijeni kroz povijest filozofije
 8. sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline po pojedinim njezinim granama u ključnim razdobljima povijesti filozofije
 9. procijeniti različite metodologijske pristupe novijih filozofijskih teorija i njihov odnos spram filozofijske tradicije
 10. kritički prosuđivati metodologiju i spoznajni doseg moderne znanosti
 11. komentirati u javnim istupima sa stajališta teoretske i praktičke filozofije aktualne i prijeporne društvene teme
 12. preispitati etička polazišta i s njima povezane argumentacijske obrasce pojedinih suvremenih moralnih, političkih i pravnih prijepora
 13. preispitati načela i metode filozofije politike pri razmatranju aktualnih društvenih i političkih pojava
 14. kritički prosuđivati sa stajališta filozofije kulture i estetike suvremene kulturne i estetske fenomene kao i umjetničke pravce
 15. kritički prosuđivati klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
 16. kritički procjenjivati recentnu znanstvenu i stručnu literaturu iz područja filozofije i srodnih znanstvenih područja
 17. isplanirati i izvesti samostalni istraživački rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 18. primijeniti metode filozofijskog argumentiranja u javnim istupima na stručnim i znanstvenim skupovima te u pisanju znanstvenih i stručnih radova
 19. komunicirati filozofijske ideje i probleme stručnoj i zainteresiranoj javnosti
 20. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova (10652)
2.1. Kolegiji s odsjeka
216726 Estetika - seminar: Filozofija i književnost
215662 Etika - seminar: Etika i psiha
160800 Etika - seminar: Etika i tehnika
215584 Filozofija i psihoanaliza - seminar: Pojam vremena u filozofiji i psihoanalizi
51269 Filozofija jezika I
58532 Filozofija kulture
216727 Filozofija odgoja - seminar: Emocije i odgoj
145596 Filozofija politike - seminar: Sloboda i jednakost u Rousseauovoj filozofiji politike
51279 Filozofija religije
184194 Filozofske teorije emocija
160811 Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika
37080 Indijska filozofija I
51267 Marx i marksističke filozofije
140107 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
215663 Povijest filozofije - seminar: Platon, Fileb
215590 Povijest filozofije - seminar: Schelling, Filozofijska istraživanja o bitstvu čovječje slobode
160818 Seminar iz semiologije i filozofije jezika
145600 Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova (10652)
2.1. Kolegiji s odsjeka
69886 Bioetika
102200 Etika - seminar: Bioetika, ekonomija, politika
198867 Etika - seminar: Izabrani etički problemi
51258 Filozofija i psihoanaliza
131761 Filozofija i psihoanaliza - seminar: Znanje, rod i seksualnost (Lacan, Foucault, Butler)
51270 Filozofija jezika II
215585 Filozofija politike - seminar: Demokracija i populizam
56138 Filozofija povijesti: Osnovni problemi
51280 Filozofija znanosti
51271 Indijska filozofija II
198875 Logika - seminar: Logika i prirodni jezici
198876 Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike
160812 Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost
215586 Marx i marksističke filozofije - seminar: Socijalna reprodukcija i marksistički feminizam
47422 Metodologija znanstvenog rada
215589 Povijest filozofije - seminar: Heidegger, Prilozi filozofiji
215591 Povijest filozofije - seminar: Schelling, Sistem transcendentalnog idealizma
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar
51135 Suvremena estetika
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju