Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Filozofija, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije filozofije
magistra edukacije filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30

 1. opisati temeljne metodičke aspekte izvođenja nastave filozofije, logike i etike
 2. planirati i voditi nastavni proces vezan uz nastavu filozofije, logike i etike
 3. relevantne znanstvene sadržaje metodički i didaktički razviti u primjerenoj nastavnoj komunikaciji
 4. samovrednovati vlastiti rad u nastavnome procesu
 5. analitički i kritički pristupiti problemima iz nastavne prakse (logike, filozofije i etike)
 6. identificirati specifičnosti nastavnog procesa filozofije, logike i etike unutar nacionalnih obrazovnih strategija
 7. preispitati vlastitu nastavnu komunikaciju te na temelju samovrednovanja biti otvoren za cjeloživotno učenje
 8. opisati i usporediti različite vrijednosne odrednice obrazovnih sustava
 9. opisati osnovna prijeporna mjesta i argumentativne sklopove različitih teorija o odgoju
 10. primijeniti strukturirani dijalog i kritičko mišljenje u poučavanju
 11. analizirati i povezati obrazovne teorije i prakse
 12. definirati i opisati osnovne didaktičke pojmove, objasniti didaktičke modele i primijeniti ih u praksi
 13. integrirati načela filozofije odgoja u pedagogijskoj, didaktičkoj i metodičkoj praksi
 14. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja
 15. isplanirati i izvesti samostalni istraživački znanstveni rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova (10655)
3.1. Kolegiji s odsjeka
225535 Estetika - seminar: Kantova Kritika moći suđenja
184186 Etika - seminar: Alijenacija i etika
170890 Etika - seminar: Biocentrizam u etici
51269 Filozofija jezika I
184190 Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
160805 Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea
184194 Filozofske teorije emocija
230719 Human Nature and Human Enhancement
117974 Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
37080 Indijska filozofija I
56169 Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
51277 Metafizika
225538 Nesvjesno i inscenacija stvarnosti
140107 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
225539 Ontologija - seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku
225543 Povijest filozofije - seminar: Temeljni filozofijski pojmovi
225544 Povijest filozofije - seminar: Uvod u studij Hegela
131784 Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije
131785 Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12625)
1. Obavezni predmeti
127547 Diplomski rad na studiju Filozofije
59513 Filozofija odgoja
125876 Mentorske konzultacije II
124274 Nastavna praksa filozofije II
124358 Seminar iz metodike nastave filozofije II
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova (10655)
3.1. Kolegiji s odsjeka
69886 Bioetika
184185 Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
145593 Etika - seminar: Integrativno mišljenje i etika
51270 Filozofija jezika II
58532 Filozofija kulture
198880 Filozofija odgoja - seminar: Autoritet
131763 Filozofija politike - seminar: Etička i politička vrlina pravednosti
56138 Filozofija povijesti: Osnovni problemi
51280 Filozofija znanosti
51271 Indijska filozofija II
51260 Klasični njemački idealizam
225536 Logika - seminar: Odabrana poglavlja filozofske logike
225537 Logika - seminar: Prirodni jezici i logika
51267 Marx i marksističke filozofije
47422 Metodologija znanstvenog rada
148118 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
225540 Ontologija - seminar: Objektno orijentirana ontologija Grahama Harmana
225541 Povijest filozofije - seminar: Pojam filozofije
225542 Povijest filozofije - seminar: Schellingova pozitivna filozofija
64234 Schelling: Filozofija umjetnosti (seminar iz Estetike)
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar
51135 Suvremena estetika
131783 Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12625)