Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Filozofija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar filozofije
sveučilišna magistra filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30

 1. prepoznati deduktivne i induktivne elemente znanstvene metode
 2. povezati znanstvena objašnjenja, zakone i teorije s epistemologijskim modelima
 3. primijeniti logički jezik, pojmove i tehnike u objašnjenju znanstvenih teorija
 4. objasniti različite postupke filozofijskog argumentiranja, izvođenja i dokazivanja
 5. primijeniti metodologiju znanstvenog rada u području filozofije
 6. sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline po pojedinim njezinim granama u ključnim razdobljima povijesti filozofije
 7. komentirati u javnim istupima sa stajališta teoretske i praktičke filozofije aktualne i prijeporne društvene teme
 8. preispitati etička polazišta i s njima povezane argumentacijske obrasce pojedinih suvremenih moralnih, političkih i pravnih prijepora
 9. kritički prosuđivati sa stajališta filozofije kulture i estetike suvremene kulturne i estetske fenomene kao i umjetničke pravce
 10. kritički prosuđivati klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
 11. komunicirati filozofijske ideje i probleme stručnoj i zainteresiranoj javnosti
 12. isplanirati i izvesti samostalni istraživački rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 13. kritički procjenjivati relevantnu stručnu literaturu
 14. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10658)
2.1. Kolegiji s odsjeka
125569 Estetika - seminar: Percepcija i prepoznavanje
266369 Ethics - seminar: Bernard Lonergan's Cognitional Heuristics and Ethics - From Questions to Decisions
125571 Etika - seminar: Moralni relativizam
238445 Filozofija jezika I
184190 Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
37082 Filozofija roda
37080 Indijska filozofija I
51260 Klasični njemački idealizam
148118 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
250740 Ontologija - seminar: Ontologija percepcije
266370 Ontologija - seminar: Schopenhauerov metafizički pesimizam
266366 Philosophical Practices
266367 Povijest filozofije - seminar: Lógos i allegoría u antičkoj filozofiji
117980 Povijest filozofije - seminar: Njemački prosvjetiteljski spor oko panteizma
266368 Povijest filozofije - seminar: Platonov nauk o duši
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10658)
2.1. Kolegiji s odsjeka
69886 Bioetika
266377 Čitati Darwina: Epistemologija i evolucija - seminar
184187 Etika - seminar: Anarhizam i etika
78284 Etika - Seminar: Kantova kritika praktičkog uma
78695 Etika - seminar: Priroda, moral, društvo
51270 Filozofija jezika II
58532 Filozofija kulture
145594 Filozofija odgoja - seminar: Moralna filozofija Davida Humea
56138 Filozofija povijesti: Osnovni problemi
145597 Indijska filozofija - seminar: Filozofija jezika
51271 Indijska filozofija II
266375 Logika - seminar: Logika i programiranje 2025
266376 Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike 2025
266373 Marksizam, feministička i queer teorija - seminar
51267 Marx i marksističke filozofije
266372 Povijest filozofije - seminar: Kasni Platon
266371 Povijest filozofije - seminar: Stoicizam
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar
266374 Suvremeni filozofski pravci - seminar