Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Latinski jezik i književnost, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar latinskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra latinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30

 1. na temelju dobroga vladanja i latinskim i hrvatskim književnim jezikom stvoriti jezično i stilski brižno dotjeran prijevod latinskoga teksta na hrvatski
 2. tematsko-motivski sloj književnih djela povezati s onodobnim kulturnim, društvenim i povijesnim procesima u antičkom Rimu
 3. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
 4. uočiti i kritički vrednovati stilska obilježja pojedinog latinskog teksta
 5. objasniti periodizacijski i žanrovski sustav hrvatske latinističke književnosti, navesti njezine najvažnije predstavnike i djela i procijeniti njihov doprinos cjelini starije hrvatske književnosti
 6. istražiti utjecaj antičkih književnih modela na pojedina djela hrvatske književnosti latinskog izraza
 7. kodikološki obraditi latinski rukopis srednjovjekovne i novovjekovne provenijencije
 8. paleografski analizirati latinski rukopis srednjovjekovne i novovjekovne provenijencije
 9. prirediti kritičko izdanje latinskog rukopisa
 10. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom, kako na hrvatskom, tako i na stranim jezicima struke
 11. u skladu s pravilima struke i odabranom znanstvenom metodologijom izraditi stručni ili znanstveni rad
 12. prezentirati rezultate vlastitog istraživanja na stručnom ili znanstvenom skupu
 13. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 6 ECTS bodova (10687)
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 9 ECTS bodova (10688)