Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Latinski jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar edukacije latinskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra edukacije latinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30

 1. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 2. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 3. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima, posebno primijenjeno na nastavu latinskoga jezika
 4. u nastavnom procesu opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u latinskom jeziku, uspoređujući ih i povezujući s hrvatskim jezičnim sustavom
 5. u nastavi objasniti i upozoriti na fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasične norme karakteristična za starolatinske, kasnolatinske i srednjovjekovne latinske tekstove
 6. prilikom analize odabranih latinskih tekstova zajedno s učenicima izdvojiti, definirati i protumačiti stilska obilježja i njihovu funkciju u cjelini teksta
 7. voditi učenike do oblikovanja jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda latinskog teksta na hrvatski
 8. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti, te učenike upozoriti na njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 9. u nastavnom procesu ukazati na specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti latinske književnosti i njihovu povezanost s kulturnim, društvenim i povijesnim procesima u antičkom Rimu
 10. u radu s učenicima primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
 11. u nastavnom procesu objasniti periodizacijski i žanrovski sustav hrvatske latinističke književnosti, te navesti njezine najvažnije predstavnike i djela
 12. u nastavnom procesu ukazati na utjecaj antičkih književnih modela u hrvatskoj književnosti latinskog izraza
 13. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom, kako na hrvatskom, tako i na stranim jezicima struke
 14. izraditi stručan rad s temom iz latinskog jezika ili književnosti, s posebnim osvrtom na mogućnost posredovanja odabrane teme u nastavi
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12633)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12633)
4. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (11851)