Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Ruski jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije rusistike
magistra edukacije rusistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30

 1. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 2. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 3. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 4. opisati i razlikovati psiholingvističke i sociolingvističke teorije usvajanja materinskog i ruskog kao inog jezika
 5. razlikovati kognitivne i afektivne faktore u usvajanju ruskog kao inog jezika, te metode istraživanja procesa usvajanja i učenja materinskog i ruskog kao inog jezika
 6. objasniti karakteristike nastavnog diskursa
 7. prepoznati i analizirati strategije učenja, poučavanja i komunikacije
 8. prikazati glavne aspekte pristupa nastavi ruskog kao inog jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 9. objasniti ulogu učeničkog međujezika za razumijevanje nastavnoga procesa
 10. razlikovati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala u nastavi ruskog kao inog jezika
 11. analizirati nastavne materijale u nastavi ruskog kao inog jezika s obzirom na različite metode poučavanja
 12. izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na ruskome jeziku i opisati sadržaj drugima
 13. osmisliti, provesti i predstaviti istraživanje odabranog aspekta nastave stranih jezika s naglaskom na ruski jezik
 14. aktivno sudjelovati u diskusijama, prihvaćati komentare o svome radu i izraziti otvorenost prema stavovima i idejama drugih
 15. procijeniti potrebu za odgovarajućim oblikom cjeloživotnog obrazovanja
 16. odabrati odgovarajući oblik cjeloživotnog obrazovanja
 17. oblikovati i prikazati znanstvene i stručne radove na ruskome jeziku, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12636)