Naziv
Arheologija
Puni naziv
Arheologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

Stari studiji