Naziv
Germanistika
Puni naziv
Germanistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

Stari studiji