Naziv
Rumunjski jezik i književnost
Puni naziv
Rumunjski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. ispravno se koristiti jezičnim strukturama rumunjskog jezika na razini usporedivoj s razinom C1/C2 ZEROJ-a u govoru i pismu
  2. primijeniti jezične kompetencije i prezentirati specifična znanja iz rumunjske dijalektologije neposredno vezana uz područje Hrvatske (rumunjski Roma Bajaša, istrorumunjski)
  3. prevoditi složenije tekstove različitih funkcionalnih stilova s rumunjskog na hrvatski i obratno te analizirati prevoditeljske strategije iz traduktološke perspektive
  4. interpretirati književne tekstove na rumunjskom jeziku u kontekstu njihova nastanka (estetski, društveni, kulturni, biografski aspekti)
  5. kritički prosuđivati i prezentirati relevantne sociolingvističke, povijesne i kulturne činjenice vezane uz bajaški rumunjski i Rome Bajaše te govornike istrorumunjskog u Hrvatskoj, u svrhu razvijanja međukulturne kompetencije u nastavi i osmišljavanja međupredmetnih sadržaja
  6. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa, opisati i objasniti sve fonetske/fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
  7. primijeniti teorijski metajezik, sintetizirati postojeće znanje te provesti samostalno istraživanje potrebno za izradu odgovarajućeg stručnog ili znanstvenog rada iz područja rumunjistike (rumunjskog jezika, književnosti, lingvistike, dijalektologije, prevoditeljstva) te argumentirano izložiti hipoteze i zaključke
  8. koristiti vještine učenja u cjeloživotnom kontekstu te preuzeti odgovornost za vlastito učenje i stručno napredovanje
  9. primijeniti etička načela i norme u vlastitom radu i razviti osjećaj profesionalne odgovornosti
  10. u vlastitom profesionalnom radu poticati poštovanje različitosti, različitih jezičnih varijeteta, njihovih govornika i jezičnih realizacija

Stari studiji