Naziv
Ruski jezik i književnost
Puni naziv
Ruski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30