Naziv
smjer Književno-kulturološki
Puni naziv
Anglistika, smjer Književno-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar engleskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

Stari studiji