Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Povijest umjetnosti, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar povijesti umjetnosti
sveučilišna magistra povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

  1. Komparirati i interpretirati razlike povijesnih stilova (stari, srednji i novi vijek, moderno i suvremeno doba) te ulogu društveno-povijesnih aktera i okolnosti u umjetničkim djelima.
  2. Kritički prosuđivati povijesno-umjetničke, teorijske i konzervatorske koncepte na skupinama likovnih i arhitektonskih djela, urbanističkih projekata, izvedbenih umjetnosti te vizualne kulture u sinkronijskom i dijakronijskom kontekstu u usmenom i pismenom obliku (opusi, topografije, komparacije vizualnih i prostornih ideja).
  3. Analizirati različite kategorije pisanih i vizualnih izvora, digitalne baze podataka vezane za predmetna područja povijesti i teorije umjetnosti te rezultate terenskih istraživanja u samostalnom istraživanju (katalozi djela, tematski popisi literature i izvora i dr.) te primijeniti povijesno-umjetničke ideje i koncepte na neistražene dijelove baštine.
  4. Upotrijebiti osnovna muzeološko-kustoska znanja i razlikovati specifične konzervatorske postupke.
  5. Protumačiti ulogu umjetničkih djela i transfera likovnih fenomena u kontekstu stvaranja kulturnih i političkih identiteta.
  6. Kritički primijeniti sadržaje, metode i terminologiju drugih humanističkih i društvenih disciplina u interdisciplinarnom pristupu povijesti umjetnosti uz korištenje literature na stranim jezicima.
  7. Koristiti se vještinama učenja u cjeloživotnom obrazovanju te preuzeti odgovornost za vlastito stručno usavršavanje i napredovanje.
  8. Planirati komunikacijske i interpersonalne strategije, pokazati inicijativu, samostalnost te etičnost u radu.