Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Povijest, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti
magistra povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. analizirati i interpretirati različite složene povijesne fenomene, procese i strukture primjenjujući historijske koncepte prvog i drugog reda
 2. analizirati i objasniti složene povijesne strukture, fenomene i procese iz komparativne i transnacionalne perspektive u sinkroniji i dijakroniji
 3. analizirati različite historiografske interpretacije s obzirom na njihova kontekstualna, perspektivna i teorijsko-metodološka obilježja
 4. analizirati raznovrsne prikaze prošlosti (u masovnim i digitalnim medijima, muzejima, filmovima, književnosti, politici, novinarstvu) s obzirom na njihovu historiografsku utemeljenost i razumijevanje prirode medija u kojem su predstavljeni
 5. analizirati i procijeniti ulogu povijesti u oblikovanju individualnih i kolektivnih identiteta, kulture sjećanja i kulturnog pamćenja te u politikama povijesti
 6. oblikovati istraživačko pitanje ili hipotezu koja ima obilježja originalnosti te revidirati svoje teze ako ih opovrgavaju dokazi i argumenti
 7. odabrati teorijski okvir i metodologiju istraživanja usklađenu s istraživačkim pitanjem ili hipotezom
 8. provesti ogledno istraživanje („studija-slučaja“) kojima pokazuju svoje razumijevanje raznovrsnih povijesnih fenomena, procesa i struktura u komparativnoj i transnacionalnoj perspektivi
 9. provesti opsežnije istraživanje koje zahtijeva rad na primarnim i sekundarnim izvorima, uključujući i one na svjetskim jezicima
 10. oblikovati različite vrste usmenih, pisanih i drugih stručnih radova prilagođenih ciljanoj publici
 11. primijeniti stručna znanja i vještine u osmišljavanju projekta
 12. primijeniti stručna znanja i vještine u različitim oblicima stručne prakse u institucijama i organizacijama koje se koriste znanjem o prošlosti (npr. muzeji, turističke agencije, nakladništvo, mediji, nevladine udruge, arhivi, knjižnice, memorijalna mjesta, diplomatska predstavništva)
 13. prakticirati i poticati akademsku etičnost i profesionalnu odgovornost, uvažavajući vjerske, nacionalne, rodne, političke i socijalne različitosti
 14. argumentirano reagirati na zlouporabe prošlosti u historiografiji i javnom diskursu