Naziv
Digitalna lingvistika
Puni naziv
Digitalna lingvistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar digitalne lingvistike
sveučilišna magistra digitalne lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. Pismeno i usmeno prezentirati rezultate samostalnog istraživanja u javnom i profesionalnom kontekstu na barem dva jezika
 2. Sudjelovati u timskom radu sa ciljem postizanja razvoja rješenja koja tematski prate sadržaj studija
 3. Primijeniti, usporediti i kritički procijeniti vlastite istraživačke tehnike i interdisciplinarne pristupe rješavanju digitalnolingvističkih problema
 4. Primijeniti odgovarajuće istraživačke metode, procedure i procese
 5. Koristiti vještine učenja u cjeloživotnom kontekstu te preuzeti odgovornost za vlastito učenje i stručno napredovanje
 6. Analizirati, sintetizirati i predvidjeti digitalnolingvistička rješenja i njihove posljedice
 7. Kritički procijeniti vlastite i tuđe digitalnolingvističke kompetencije i rad s ciljem osiguravanja kvalitete profesionalnog rada
 8. Kritički tumačiti istraživanja u području digitalne lingvistike
 9. Identificirati, interpretirati i usporediti vodeće trendove u području digitalne lingvistike
 10. Analizirati, razviti i implementirati tehnike obrade nestrukturiranih podataka
 11. Obraditi, dizajnirati i implementirati digitalne jezične resurse kao što su korpusi, leksikoni i sl.
 12. Primijeniti i dizajnirati napredne informacijske i komunikacijske tehnologije
 13. Definirati pojam privatnosti i objasniti koncept zaštite osobnih podataka
 14. Razumjeti i objasniti računalne izazove obrade pisanog i govorenog jezika na svim jezičnim razinama
 15. Razumjeti principe višejezične komunikacije u digitalnom svijetu
 16. Kreirati i razvijati digitalnolingvističke usluge i proizvode

1. Obavezni kolegiji
2. Obvezni izborni kolegiji - odabrati 5 ECTS bodova (20313)
3. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 50 ECTS (20314)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 50 ECTS (20315)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
215555 Društveno korisno učenje
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 50 ECTS (20314)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 50 ECTS (20315)
3.1. Kolegiji s odsjeka