Naziv
Latinski jezik i književnost
Puni naziv
Latinski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) latinskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) latinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Tumačiti jezične strukture latinskog jezika.
  2. Samostalno prevesti s latinskog na hrvatski jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja.
  3. Protumačiti temeljne lingvističke, filološke i književnopovijesne pojmove s područja latinskoga jezika i antičke rimske književnosti.
  4. Opisati i analizirati relevantne književne tekstove i kulturne fenomene rimske antike u povijesnom kontekstu.
  5. Prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja antičke književnosti, kulture i društva, te latinskog jezika.
  6. Procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.
  7. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  8. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.
  9. Ispravno se u pismu koristiti jezičnim strukturama latinskoga jezika.
  10. Primijeniti temeljne lingvističke, filološke i književnopovijesne pojmove u tumačenju latinskog jezika antičkog doba i tekstova rimske antičke književnosti.