Naziv
Judaistika
Puni naziv
Judaistika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) judaistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) judaistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. opisati različite faze evolucije židovske civilizacije, komparirati elemente pojedinih povijesnih, kulturnih i društvenih procesa različitih židovskih kultura i jezika te kako su historijski faktori utjecali na te promjene
  2. razlikovati primarne i sekundarne izvore informacija i identificirati literaturu i izvore relevantnu za pojedinu temu, koristeći se arhivima i knjižnicama te muzejskim i internetskim resursima
  3. klasificirati i analizirati temeljne pojmove židovske tekstove biblijskog, rabinskog ili modernog podrijetla u prijevodu te kritički promišljati sekundarne izvorima koji tumače ove tekstove
  4. prepoznati i interpretirati autore, djela i smjerove u židovskoj filozofiji, objasniti ulogu islamske i kršćanske filozofije te povijesnih okolnosti njihovog nastanka u oblikovanju židovske rabinske misli, filozofije i misticizma
  5. opisati židovske doprinose svjetskoj književnosti; moći samostalno interpretirati odabrana djela židovske književnosti u svjetskome kontekstu, osobito u odnosu spram mogućnosti oblikovanja židovskih identiteta u tim djelima
  6. upotrebljavati hebrejski jezik u usmenoj komunikaciji i čitanju i prevođenju tekstova za koje nisu potrebna specifična stručna znanja na razini A2–B1
  7. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  8. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskome i stranom jeziku
  9. argumentirano reagirati na zlouporabe prošlosti u literaturi i javnom diskursu

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (20938)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 15 ECTS (20947)
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (20939)
265513 Etika u komunikaciji
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
265426 Francuski jezik 1 - razina A2
265588 Litavski tečaj 1
265897 Mađarski jezik za nehungarologe I.
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
265428 Njemački jezik 1 - razina A2
265886 Osnove književne analize i interpretacije
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
265430 Ruski jezik 1 - razina A2
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
265432 Španjolski jezik 1 - razina A2
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
265434 Talijanski jezik 1 - razina A2
265555 Ukrajinski jezik 1 (za neukrajiniste)
1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (20946)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 15 ECTS (20947)
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (20939)
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
265427 Francuski jezik 2 - razina A2
265678 Korpusi u jezičnim istraživanjima
265638 Litavski tečaj 2
265898 Mađarski jezik za nehungarologe II.
47422 Metodologija znanstvenog rada
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
265429 Njemački jezik 2 - razina A2
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
265431 Ruski jezik 2 - razina A2
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
265433 Španjolski jezik 2 - razina A2
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
265435 Talijanski jezik 2 - razina A2
265556 Ukrajinski jezik 2 (za neukrajiniste)
265657 Uvod u estetiku