Naziv
Portugalski jezik i književnost
Puni naziv
Portugalski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) portugalskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) portugalskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. analizirati u okviru suvremenih lingvističkih pristupa temeljne fonološke, morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku
  2. ustanoviti jezične i sociolingvističke specifičnosti luzofonog govornog područja i njima prilagoditi pristup analizi jezičnih struktura
  3. u usmenoj komunikaciji koristiti portugalski jezik na razini B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike
  4. protumačiti složenije tekstove na portugalskom jeziku i prepoznati obilježja različitih funkcionalnih stilova
  5. prevoditi tekstove srednje težine s portugalskog na hrvatski te jednostavnije tekstove s hrvatskog na portugalski
  6. prepoznati, objasniti i upotrijebiti temeljne analitičke, deskriptivne i metodološke pojmove vezane uz književnost i civilizaciju na portugalskom govornom području
  7. primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o portugalskim književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju portugalskih književnih djela
  8. izdvojiti i analizirati najznačajnije karakteristike književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz portugalske književnosti
  9. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  10. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (20920)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265647 Hrvatski jezik 1
265655 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 1
265936 Latinski jezik 1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (20924)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (20922)
1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (20921)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265648 Hrvatski jezik 2
265656 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 2
265937 Latinski jezik 2
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (20924)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (20922)