Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) komparativne književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

 1. objasniti temeljne književnoteorijske pojmove i metode, opisati relevantne književnoteorijske pravce i nabrojiti njihove predstavnike
 2. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi književnih tekstova i drugih kulturnih fenomena
 3. klasificirati i objasniti oblike i uvjete proizvodnje i recepcije književnih tekstova i drugih kulturnih fenomena u različitim sredinama i kontekstima
 4. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, prepoznati i opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 5. sažeti, objasniti i komentirati ključne književnoteorijske i književnopovijesne tekstove
 6. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnopovijesnom razdoblju, te rodu i vrsti
 7. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te ih smjestiti u europski i svjetski kontekst
 8. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u usporedbi različitih pojava iz hrvatske književnosti sa srodnim fenomenima u europskoj i svjetskoj književnosti
 9. definirati temeljne pojmove teorije kazališta te opisati razdoblja i stilove u povijesnom razvoju kazališta, navesti glavne predstavnike i njihova najznačajnija djela
 10. primijeniti teatrološke pojmove i metode u analizi dramskog teksta i kazališne predstave
 11. definirati temeljne pojmove teorije filma te opisati razdoblja i stilove u povijesnom razvoju filma, navesti glavne predstavnike i njihova najznačajnija djela
 12. primijeniti filmološke pojmove i metode u analizi filmskih i srodnih audiovizualnih djela
 13. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 14. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
 15. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku

1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - odabrati 12 ECTS bodova (21056)
3. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS boda (21057)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati ukupno 102 ECTS boda (21058)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - odabrati 12 ECTS bodova (21059)
3. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS boda (21060)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati ukupno 102 ECTS boda (21058)
4.1. Kolegiji s odsjeka