Naziv
Grčki jezik i književnost
Puni naziv
Grčki jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) grčkog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) grčkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Prepoznavati jezične strukture klasičnog grčkog jezika i njima se ispravno koristiti u pismu.
  2. Samostalno prevesti s klasičnog grčkog, odnosno novogrčkog na hrvatski jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja.
  3. Ispravno se koristiti jezičnim strukturama standardnog novogrčkog jezika na razini B2 po ZEROJ-u u govoru i pismu.
  4. Protumačiti temeljne lingvističke, filološke i književnopovijesne pojmove te ih primijeniti u tumačenju klasičnog grčkog jezika i novogrčkog jezika te tekstova grčke antičke književnosti u kulturno-povijesnom kontekstu.
  5. Prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja antičke književnosti, kulture i društva, te grčkog jezika.
  6. Procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.
  7. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  8. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.