Naziv
Sociologija
Puni naziv
Sociologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

 1. Raspraviti o društvenim fenomenima i procesima na temelju relevantnih podataka u pisanom i usmenom obliku.
 2. Interpretirati društvene fenomene na mikro, mezo i makro razini društva i njihovu međusobnu povezanost na temelju relevantnih podataka.
 3. Objasniti osnovne značajke društvenih procesa, institucija i strukture te društvenog djelovanja.
 4. Objasniti osnovne sociološke koncepte o kulturi, identitetu i društvenim razlikama.
 5. Razlikovati osnovne metode istraživanja i izvore relevantnih podataka o društvenim fenomenima i procesima.
 6. Upotrijebiti temeljne teorijske pristupe i koncepte u objašnjenju društvenih fenomena.
 7. Sudjelovati u timskom radu i biti poduzetan, uvažavajući različite vrijednosti te djelovati društveno i građanski odgovorno motivirajući druge u postizanju zajedničkih ciljeva.
 8. Upravljati vremenom i odgovorno pristupati obavezama te učinkovito planirati aktivnosti potrebne za uspješan nastavaka studija.
 9. Protumačiti međusobni utjecaj tehnoloških i društvenih promjena.
 10. Koristiti statističke podatke u analizi društvenih fenomena i procesa.
 11. Interpretirati osnovne značajke društvenih institucija i društvene strukture hrvatskog društva.
 12. Raspraviti aktualne društvene pojave iz sociološke perspektive.
 13. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
 14. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike.
 15. Usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku

1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 76 ECTS bodova (20910)
3. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS boda (20912)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 30 ECTS bodova (20911)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 76 ECTS bodova (20910)
3. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS boda (20913)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 30 ECTS bodova (20911)
4.1. Kolegiji s odsjeka