Naziv
Sociologija
Puni naziv
Sociologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Raspraviti o društvenim fenomenima i procesima na temelju relevantnih podataka u pisanom i usmenom obliku na hrvatskom i stranom jeziku
  2. Objasniti osnovne značajke društvenih procesa, institucija i strukture te društvenog djelovanja općenito i u hrvatskom društvu
  3. Objasniti osnovne sociološke teorije i koncepte o kulturi, identitetu i društvenim razlikama te ih upotrijebiti u objašnjenju društvenih fenomena i procesa
  4. Sudjelovati u timskom radu i biti poduzetan, uvažavajući različite vrijednosti te djelovati društveno i građanski odgovorno motivirajući druge u postizanju zajedničkih ciljeva
  5. Upravljati vremenom i odgovorno pristupati obavezama te učinkovito planirati aktivnosti potrebne za uspješan nastavaka studija
  6. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  7. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike.
  8. Interpretirati društvene fenomene na mikro, mezo i makro razini društva i njihovu međusobnu povezanost na temelju relevantnih podataka.
  9. Razlikovati osnovne metode istraživanja i izvore relevantnih podataka o društvenim fenomenima i procesima te koristiti statističke podatke u analizi društvenih fenomena i procesa
  10. Protumačiti međusobni utjecaj tehnoloških i društvenih promjena te odnos okoliša i društvenog djelovanja

1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (20877)
3. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (20857)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS bodova (20880)
4.1. Kolegiji s odsjeka
5. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (20862)
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (20877)
3. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS boda (20875)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS bodova (20880)
4.1. Kolegiji s odsjeka
5. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (20862)