Naziv
Ukrajinski jezik i književnost
Puni naziv
Ukrajinski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ukrajinistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) ukrajinistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Ispravno se koristiti jezičnim strukturama standardnog ukrajinskog jezika na razini B2 po ZEROJ-u u govoru i u pismu.
  2. Samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja.
  3. Protumačiti temeljne lingvističke pojmove na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini te ih primijeniti u tumačenju ukrajinskog jezika
  4. Kategorizirati autore te opisati i analizirati na ukrajinskom jeziku relevantne književne tekstove, te kulturne i književne fenomene u povijesnom kontekstu.
  5. Definirati osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti te je primijeniti u analizi i interpretaciji tekstova iz ukrajinske književnosti.
  6. Identificirati temeljne karakteristike razvoja ukrajinske kulture i civilizacije (povijesna razdoblja, zemljopisne i geopolitičke pojmove) te ih povezati s općepoznatim činjenicama o hrvatskoj i europskoj kulturi.
  7. Prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja ukrajinske književnosti, lingvistike, kulture i društva.
  8. Procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.
  9. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  10. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.