Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) komparativne književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. objasniti temeljne književnoteorijske pojmove i metode, opisati relevantne književnoteorijske pravce i nabrojiti njihove predstavnike
  2. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi književnih tekstova i drugih kulturnih fenomena
  3. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske i hrvatske književnosti, prepoznati i opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
  4. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnopovijesnom razdoblju, te rodu i vrsti
  5. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u usporedbi različitih pojava iz hrvatske književnosti sa srodnim fenomenima u europskoj i svjetskoj književnosti
  6. definirati temeljne pojmove teorije kazališta i teorije filma te opisati razdoblja i stilove u povijesnom razvoju kazališta i filma, navesti glavne predstavnike i njihova najznačajnija djela
  7. primijeniti teatrološke i filmološke pojmove i metode u analizi dramskog teksta i kazališne predstave odnosno filmskih i srodnih audiovizualnih djela
  8. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
  9. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  10. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.

1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - odabrati 12 ECTS bodova (21022)
3. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS boda (21023)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati ukupno 12 ECTS (21025)
4.1. Kolegiji s odsjeka
5. Zamjena za jezične kompetencije - tijekom 1. godine odabrati 4 ECTS - odabrati 4 ECTS boda tijekom 1. godine studija (21024)
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - odabrati 12 ECTS (21026)
3. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS boda (21027)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati ukupno 12 ECTS - odabrati ukupno 12 ECTS bodova tijekom studija (21025)
4.1. Kolegiji s odsjeka
5. Zamjena za jezične kompetencije - tijekom 1. godine odabrati 4 ECTS - odabrati 4 ECTS boda tijekom 1. godine studija (21024)