Naziv
Pedagogija
Puni naziv
Pedagogija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) pedagogije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) pedagogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

  1. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  2. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.
  3. Razlikovati temeljne pedagogijske i didaktičke pojmove i kategorije te objasniti njihovo povijesno i teorijsko konstituiranje.
  4. Identificirati i analizirati kontekstualne (društvene, kulturne, političke i ekonomske) čimbenike odgoja i obrazovanja.
  5. Izraziti vlastiti pedagogijski utemeljen pogled na različite odgojno-obrazovne fenomene.
  6. Identificirati i komentirati pedagogijski pristup istraživanju odgoja i obrazovanja.
  7. Izraditi nacrt pedagogijskog istraživanja.
  8. Predvidjeti etičke izazove u pedagogijskom istraživanju i praksi uvažavajući načela jednakosti i nediskriminacije.
  9. Isplanirati i organizirati različite oblike kontekstualno primjerenog pedagoškog djelovanja.
  10. Demonstrirati vještine nužne za nastavak (samo)obrazovanja.

1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati sveukupno 74 ECTS - tijekom studija odabrati sveukupno 74 ECTS, od čega u ovome semestru odabrati minimalno 8 ECTS (20928)
3. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (20931)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati sveukupno 28 ECTS, od čega u ovome semestru odabrati minimalno 4 ECTS (20929)
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati sveukupno 74 ECTS - tijekom studija odabrati sveukupno 74 ECTS, od čega u ovome semestru odabrati minimalno 8 ECTS (20928)
3. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (20932)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati sveukupno 28 ECTS, od čega u ovome semestru odabrati minimalno 4 ECTS (20929)