Naziv
Indologija
Puni naziv
Indologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) indologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) indologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Ispravno se koristiti jezičnim strukturama hindskoga jezika u govoru i pismu, a sanskrta u pismu.
  2. Samostalno prevesti s hindskoga i sa sanskrta na hrvatski jezik i s hrvatskoga na hindski jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja.
  3. Protumačiti temeljne lingvističke pojmove te ih primijeniti u tumačenju tekstova na hindskom i sanskrtu koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima.
  4. Opisati i analizirati relevantne književne tekstove te obrasce razvoja društvenih i religijskih fenomena indijskoga potkontinenta u povijesnom kontekstu.
  5. Objasniti i primijeniti osnovnu kritičku filološku aparaturu za analizu tekstova sastavljenih na klasičnome sanskrtu.
  6. Samostalno čitati tekst na devanāgarskome pismu i transliterirati ga na latinično pismo.
  7. Prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja indijske književnosti, povijesti, kulture i društva.
  8. Procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.
  9. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.
  10. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.