Naziv
Slovački jezik i književnost
Puni naziv
Slovački jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) slovakistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) slovakistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Ispravno se koristiti jezičnim strukturama standardnoga slovačkog jezika na razini B2 po ZEROJ-u u govoru i pismu.
  2. Samostalno prevesti sa slovačkoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na slovački jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja.
  3. Objasniti temeljne lingvističke pojmove i teorijske pristupe te ih primijeniti u opisu slovačkoga jezika.
  4. Opisati i analizirati na slovačkom jeziku relevantne književne tekstove, filmove, kazališne i kulturne fenomene u povijesnom kontekstu.
  5. Identificirati najvažnija razdoblja i doprinose hrvatsko-slovačke književne i kulturne suradnje i interpretirati ih.
  6. Definirati osnovnu kritičku aparaturu teorije književnosti, znanosti o književnosti i povijesti slovačke književnosti te je primijeniti pri analizi i interpretaciji tekstova.
  7. Prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja slovačke književnosti, lingvistike, umjetnosti, kulture i društva.
  8. Procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.
  9. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  10. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.