Naziv
Filozofija
Puni naziv
Filozofija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) filozofije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

 1. Samostalno čitati i kritički analizirati klasične filozofske tekstove.
 2. Objasniti važnost, ulogu i posebnosti filozofije spram srodnih područja umjetnosti, religije te posebnih znanosti i disciplina.
 3. Opisati i interpretirati odabrane aspekte povijesnih razdoblja, pravce, predstavnike i pristupe u filozofiji.
 4. Razlikovati, izložiti i analizirati osnovne pojmove, probleme, argumentacije i stajališta temeljnih filozofskih disciplina teorijske, praktičke i poietičke filozofije kao i povijesni razvoj tih disciplina.
 5. Identificirati, objasniti i povezati temeljne filozofske sadržaje i pristupe unutar i između ključnih povijesnih razdoblja filozofije.
 6. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
 7. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.
 8. Objasniti osnove matematičke i simboličke logike te primjenom alata neformalne te formalne logike identificirati, analizirati i vrednovati argumente i njihovu strukturu.
 9. Analizirati i vrednovati logičku strukturu tekstova, dokazati logičke odnose te prepoznati tipične pogreške u argumentaciji.
 10. Primijeniti etičke, građanske i humanističke praktičko-orijentacijske sposobnosti stečene studijem filozofije u odlučivanju i djelovanju koja se tiču relevantnih međuljudskih odnosa te znanstvenih i društvenih pitanja.
 11. Prikupiti i interpretirati filozofske sadržaje relevantne za procjenu pojedinih društvenih, znanstvenih i etičkih pitanja te donositi argumentirane zaključke.
 12. Poznavati i razlikovati različite metode i pristupe u filozofiji.
 13. Razlikovati tipične komponente i značajke različitih načina pisanja u različitim filozofskim tradicijama.
 14. Služiti se stručnom literaturom na barem jednom stranom jeziku.
 15. Procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.