Naziv
Filozofija
Puni naziv
Filozofija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) filozofije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Samostalno čitati i kritički analizirati klasične filozofske tekstove.
  2. Objasniti važnost, ulogu i posebnosti filozofije spram srodnih područja umjetnosti, religije te posebnih znanosti i disciplina.
  3. Razlikovati, izložiti i analizirati osnovne pojmove, probleme, argumentacije i stajališta temeljnih filozofskih disciplina teorijske, praktičke i poietičke filozofije kao i povijesni razvoj tih disciplina.
  4. Identificirati, objasniti i povezati temeljne filozofske sadržaje i pristupe unutar i između ključnih povijesnih razdoblja filozofije.
  5. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  6. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.
  7. Objasniti osnove matematičke i simboličke logike te primjenom alata neformalne te formalne logike identificirati, analizirati i vrednovati argumente i njihovu strukturu.
  8. Primijeniti etičke, građanske i humanističke praktičko-orijentacijske sposobnosti stečene studijem filozofije u odlučivanju i djelovanju koja se tiču relevantnih međuljudskih odnosa te znanstvenih i društvenih pitanja.
  9. Prikupiti i interpretirati filozofske sadržaje relevantne za procjenu pojedinih društvenih, znanstvenih i etičkih pitanja te donositi argumentirane zaključke.
  10. Procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.

1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 12 ECTS (21088)
125569 Estetika - seminar: Percepcija i prepoznavanje
266369 Ethics - seminar: Bernard Lonergan's Cognitional Heuristics and Ethics - From Questions to Decisions
125571 Etika - seminar: Moralni relativizam
184190 Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
148118 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
250740 Ontologija - seminar: Ontologija percepcije
266370 Ontologija - seminar: Schopenhauerov metafizički pesimizam
266367 Povijest filozofije - seminar: Lógos i allegoría u antičkoj filozofiji
117980 Povijest filozofije - seminar: Njemački prosvjetiteljski spor oko panteizma
266368 Povijest filozofije - seminar: Platonov nauk o duši
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
3. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (21086)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
265426 Francuski jezik 1 - razina A2
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
265428 Njemački jezik 1 - razina A2
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
265430 Ruski jezik 1 - razina A2
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
265432 Španjolski jezik 1 - razina A2
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
265434 Talijanski jezik 1 - razina A2
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
4. Obvezna izbornost A - tijekom studija odabrati 14 ECTS (21085)
5. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 9 ECTS (21089)
5.1. Kolegiji s odsjeka
125569 Estetika - seminar: Percepcija i prepoznavanje
266369 Ethics - seminar: Bernard Lonergan's Cognitional Heuristics and Ethics - From Questions to Decisions
125571 Etika - seminar: Moralni relativizam
238445 Filozofija jezika I
184190 Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
37082 Filozofija roda
51260 Klasični njemački idealizam
148118 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
250740 Ontologija - seminar: Ontologija percepcije
266370 Ontologija - seminar: Schopenhauerov metafizički pesimizam
266366 Philosophical Practices
266367 Povijest filozofije - seminar: Lógos i allegoría u antičkoj filozofiji
117980 Povijest filozofije - seminar: Njemački prosvjetiteljski spor oko panteizma
266368 Povijest filozofije - seminar: Platonov nauk o duši
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
265701 Uvod u filozofiju tehnike
6. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21087)
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 12 ECTS (21088)
266377 Čitati Darwina: Epistemologija i evolucija - seminar
184187 Etika - seminar: Anarhizam i etika
78284 Etika - Seminar: Kantova kritika praktičkog uma
78695 Etika - seminar: Priroda, moral, društvo
145594 Filozofija odgoja - seminar: Moralna filozofija Davida Humea
145597 Indijska filozofija - seminar: Filozofija jezika
266375 Logika - seminar: Logika i programiranje 2025
266376 Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike 2025
266373 Marksizam, feministička i queer teorija - seminar
266372 Povijest filozofije - seminar: Kasni Platon
266371 Povijest filozofije - seminar: Stoicizam
3. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (21091)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
265427 Francuski jezik 2 - razina A2
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
265429 Njemački jezik 2 - razina A2
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
265431 Ruski jezik 2 - razina A2
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
265433 Španjolski jezik 2 - razina A2
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
265435 Talijanski jezik 2 - razina A2
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
4. Obvezna izbornost B - tijekom studija odabrati 21 ECTS (21090)
5. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 9 ECTS (21089)
5.1. Kolegiji s odsjeka
266377 Čitati Darwina: Epistemologija i evolucija - seminar
184187 Etika - seminar: Anarhizam i etika
78284 Etika - Seminar: Kantova kritika praktičkog uma
78695 Etika - seminar: Priroda, moral, društvo
265775 Filozofija igre
51270 Filozofija jezika II
145594 Filozofija odgoja - seminar: Moralna filozofija Davida Humea
56138 Filozofija povijesti: Osnovni problemi
145597 Indijska filozofija - seminar: Filozofija jezika
266375 Logika - seminar: Logika i programiranje 2025
266376 Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike 2025
266373 Marksizam, feministička i queer teorija - seminar
47422 Metodologija znanstvenog rada
266372 Povijest filozofije - seminar: Kasni Platon
266371 Povijest filozofije - seminar: Stoicizam
6. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - choose 4 ECTS (21087)