Naziv
Ruski jezik i književnost
Puni naziv
Ruski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) rusistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) rusistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Ispravno se koristiti jezičnim strukturama standardnoga ruskog jezika u govoru i pismu na razini B2 prema ZEROJ-u.
  2. Samostalno prevesti s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja.
  3. Protumačiti temeljne lingvističke pojmove na ruskom jeziku te ih primijeniti u tumačenju fonološke, morfološke, sintaktičke i semantičke razine ruskoga jezika, te adekvatno analizirati i opisati prikupljenu jezičnu građu uz korištenje tih pojmova.
  4. Definirati književno-znanstvene termine na ruskom jeziku te ih primijeniti pri analizi i interpretaciji književnih tekstova.
  5. Analizirati na ruskom jeziku relevantne književne tekstove te opisati i komentirati tendencije i koncepte karakteristične za pojedine književno-umjetničke pravce i kulturne fenomene u povijesnom kontekstu.
  6. Sintetizirati stečeno znanje o ruskoj književnosti, umjetnosti, filmu i kulturi s ciljem otkrivanja i formuliranja novih pristupa umjetničkoj građi.
  7. Prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja ruskoga jezika, jezikoslovlja, književnosti, filma, kulture i društva.
  8. Povezati znanja i vještine stečene na prijediplomskom studiju ruskoga jezika i književnosti te procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.
  9. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  10. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (20856)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (21066)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21065)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265513 Etika u komunikaciji
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265886 Osnove književne analize i interpretacije
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265555 Ukrajinski jezik 1 (za neukrajiniste)
1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (20866)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (21066)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21065)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265678 Korpusi u jezičnim istraživanjima
47422 Metodologija znanstvenog rada
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265556 Ukrajinski jezik 2 (za neukrajiniste)
265657 Uvod u estetiku