Naziv
Germanistika
Puni naziv
Germanistika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) njemačkog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  2. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
  3. upotrijebiti morfosintaktički i semantički pravilne pisane i govorne iskaze u skladu s pravilima standardnog njemačkog jezika
  4. samostalno prevesti jednostavniji tekst s njemačkog jezika na hrvatski i s hrvatskog jezika na njemački za koji nisu potrebna posebna stručna znanja, kao temelj za usavršavanje i nadogradnju prevoditeljskih vještina
  5. preoblikovati i sažeti tekstove različitih tipova diskursa na njemačkom jeziku na gramatički, stilski i komunikacijski primjeren način
  6. upotrijebiti osnovnu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela na njemačkom jeziku
  7. u tekstu prepoznati i objasniti elemente kulturnog, društvenog i povijesnog konteksta u zemljama njemačkoga govornog područja
  8. izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 18. stoljeća do suvremenosti u književnosti njemačkoga govornog područja
  9. nabrojiti najvažnije autore i djela književnosti njemačkoga govornog područja i pridružiti ih odgovarajućim književno-povijesnim razdobljima
  10. procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (21069)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265647 Hrvatski jezik 1
265655 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 1
265936 Latinski jezik 1
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
3. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21071)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265513 Etika u komunikaciji
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265647 Hrvatski jezik 1
265655 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 1
265936 Latinski jezik 1
265886 Osnove književne analize i interpretacije
125812 Osnove nizozemskog jezika I
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265555 Ukrajinski jezik 1 (za neukrajiniste)
1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (21070)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265648 Hrvatski jezik 2
265656 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 2
265937 Latinski jezik 2
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
3. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21071)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265648 Hrvatski jezik 2
265656 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 2
265678 Korpusi u jezičnim istraživanjima
265937 Latinski jezik 2
125812 Osnove nizozemskog jezika I
125813 Osnove nizozemskog jezika II
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265556 Ukrajinski jezik 2 (za neukrajiniste)
265657 Uvod u estetiku