Naziv
Turkologija
Puni naziv
Turkologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) turkologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) turkologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. ispravno se koristiti jezičnim strukturama standardnog turskog jezika na razini B1 po ZEROJ-u u govoru i pismu
  2. samostalno prevesti s turskog na hrvatski jezik i s hrvatskoga na turski jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja
  3. objasniti temeljne lingvističke pojmove te ih primijeniti u opisu turskog jezika
  4. opisati obilježja pojedinih razdoblja starije i novije turske književnosti, navesti njihove najvažnije predstavnike i djela i komentirati ih u odnosu na društveno-povijesni kontekst
  5. opisati temeljna kulturna, društvena, vjerska i jezična obilježja islamskih naroda Bliskog i Srednjeg Istoka te povezati društvene procese s povijesnim kontekstom u islamskom svijetu
  6. izdvojiti i objasniti temeljne povijesne, društvene i kulturne procese u Osmanskom Carstvu i Republici Turskoj te protumačiti njihovu ulogu u kontekstu regionalne i svjetske povijesti
  7. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Turske, i protumačiti ulogu društveno-povijesnog konteksta u recepciji osmanskih i turskih tragova u Hrvatskoj
  8. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  9. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
  10. povezati znanja i vještine stečene na preddiplomskom studiju turkologije te procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (21033)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
235576 Engleski jezik za akademske potrebe 3
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
265426 Francuski jezik 1 - razina A2
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265647 Hrvatski jezik 1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
265428 Njemački jezik 1 - razina A2
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
265430 Ruski jezik 1 - razina A2
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
265434 Talijanski jezik 1 - razina A2
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (21035)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21034)
1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (21036)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
235585 Engleski jezik za akademske potrebe 4
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
265427 Francuski jezik 2 - razina A2
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265648 Hrvatski jezik 2
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
265429 Njemački jezik 2 - razina A2
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
265431 Ruski jezik 2 - razina A2
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
265435 Talijanski jezik 2 - razina A2
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (21035)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21034)