Naziv
Kroatistika
Puni naziv
Kroatistika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kroatistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) kroatistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

 1. objasniti procese pismenosti i pisma u srednjem vijeku te odnos staroslavenskoga jezika prema ostalim slavenskim jezicima, posebno hrvatskome
 2. definirati i tumačiti pojmove iz jezikoslovne kroatistike, temeljne pojmove iz povijesno-poredbene lingvistike te tumačiti jezik kao sustav, jezik kao standard i značenje jezičnih podataka na paradigmatskoj i sintagmatskoj razini
 3. objasniti i primijeniti jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini hrvatskoga standardnoga jezika te razlikovati i interpretirati različite funkcionalne stilove hrvatskoga jezika
 4. objasniti povijesni razvoj hrvatskoga jezika te razlikovati fonološka, morfološka, sintktička i leksička obilježja lokalnih govora i hrvatskih dijalekata
 5. objasniti temeljne pojmove znanosti o književnosti te primijeniti književnoznanstvene i lingvističke pojmove u stilističkoj i naratološkoj analizi književnog teksta
 6. tumačiti i uspoređivati različite tipove usmenih i pisanih književnih tekstova unutar žanrovskog sustava i njihova tematsko-motivska, strukturna i kompozicijska obilježja
 7. interpretirati različite tipove književnih tekstova iz korpusa hrvatske usmene, starije i novije te svjetske književnosti s obzirom na različite teorijske, poetičke i kritičke pristupe i periodizacijske modele
 8. opisivati i uspoređivati književnopovijesne dijakronijske tijekove, razdoblja, djela i autorske poetike na širokom korpusu tekstova od kanonskih do književnopovijesno apartnih u hrvatskoj književnosti primjenjujući prikladna književnoteorijska, književnopovijesna i stilistička znanja
 9. povezati jezične i književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkim i kulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 10. provesti vođeno terensko istraživanje (u fizičkom ili virtualnom prostoru) te klasificirati jezične ili književne podatke dobivene istraživanjem
 11. objasniti tijekove i procese vanjske povijesti jezika i njegovih kulturnih i društvenih implikacija u izabranome razdoblju
 12. analizirati jezične i književne značajke tekstova nastalih na hrvatskim književnim jezicima u dijakronijskoj i sinkronijskoj perspektivi
 13. raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i njezinih veza s drugim humanističkim znanostima
 14. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.

1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - odabrati 15 ECTS bodova (20881)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (20887)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Strani jezik za akademske potrebe 1 - odabrati 2 ECTS boda (20852)
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - odabrati 15 ECTS bodova (20888)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (20887)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Strani jezik za akademske potrebe 2 - odabrati 2 ECTS boda (20869)